بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم (مورد مطالعه: نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران؛ دانشگاه پیام نور تهران مرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع وندالیسم در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان (مورد مطالعه، شهرستان شوش) می‌باشد. به لحاظ نظری از تئوری ارتباط نسبی ساترلند، نظریه کلوارد واوهلین، نظریه آنومی دورکیم، فشار ساختاری مرتن و پیوند اجتماعی هیراشی و ساختار خانواده گود جهت بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله کمی و پیمایشی می‌باشد. حجم نمونه 400 نفر بوده است.
بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری 2400 نفری حجم نمونه باید 331 نفر در نظر گرفته شود، اما به‌منظور دقت بیشتر حجم نمونه در پژوهش حاضر 400 نفر در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss نسخه 22 استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها، در سطح توصیفی از شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی و در سطح استنباطی از روش همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که متغیرهای عزت‌نفس، فشار مالی، برچسب خوردن، کنترل و نظارت خانوادگی، پایبندی به ارزش‌های مذهبی و هنجارها و قوانین اجتماعی، فقر عاطفی، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و نوع محتوای منتقل شده از رسانه‌ها با وندالیسم رابطه معناداری دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از میان این متغیرهای مستقل هفت‌گانه، متغیرهای برچسب خوردن، کنترل و نظارت خانوادگی، پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی و قانونی، میزان استفاده از رسانه‌ها و فقر عاطفی تأثیر معناداری بر رفتارهای وندالیسمی نوجوانان پسر داشته‌اند و توانسته‌اند 54 درصد از واریانس رفتارهای وندالیستی را تبیین کنند. همچنین از میان این متغیرها، متغیر فقر عاطفی بیشترین تأثیر را بر ارتکاب رفتارهای وندالیستی نوجوانان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Social Factors Affecting Adolescents' Tendency to Vandalism (Case Study: High School Male Adolescents in Shush County)

نویسندگان [English]

 • ziba damadam 1
 • Fatemeh Garavand 2
1 M. A. in Sociology Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Ph. D. Student in Sociology, Social Problems Of Iran, Payame Noor University, Graduate Center
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the social factors affecting the occurrence of vandalism among high school students (case study, Shush county). Theoretically, Sutherland's relative relationship theory, Howard-Weehlin's theory, Durkim's anomie theory, Merton's structural pressure and Hirashi's social bond and The Good Family structure have been used to investigate the hypotheses. The research method of this paper is quantitative and survey. The sample size was 400. According to Morgan table for the statistical population of 2400 people, the sample size should be considered 331 people, but in order to be more accurate, the sample size in this study is 400 people. SPSS software version 22 was used to analyze the data. To analyze the data, central tendency, dispersion and regression indices were used at the descriptive level and correlation and regression methods were used at the inferential level. The results of this study showed that variables such as self-esteem, financial pressure, labeling, family control and supervision, adherence to religious values and social norms and laws, emotional poverty, the use of mass media and the type of content transmitted from the media have a significant relationship with vandalism. The results of regression analysis also showed that among these seven independent variables, variables of labeling, family control and supervision, adherence to religious and legal values and norms, media use and emotional poverty had a significant effect on the vandalism behaviors of male adolescents and were able to explain 54% of the variance of vendalistic behaviors. Also, among these variables, emotional poverty variable had the greatest effect on adolescents' social behaviors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vandalism
 • Emotional Poverty
 • Adherence to Values and Norms
 • Family Control and Supervision
 • Adolescents
 1. احمدی، حبیب؛ مقدس، علی‌اصغر و خواجه‌نوری، بیژن (1380). بررسی تطبیقی رفتار بزهکارنه دانش‌آموزان دبیرستان‌های نظام قدیم و جدید شهر شیراز. مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره‌ی 32.
 2. ازکمب، استوارت (2002). روان‌شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمه فرهادماهر. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 3. حسینی‌نژاد، مرتضی (1384). بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی؛ مورد سرقت. مجله‌ی برنامه‌وبودجه. شماره‌ی 95.
 4. رمضانی، ناصر (1375). وندالیسم تخریب اموال عمومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
 5. ژانورن، پاتریس (1367). وندالیسم: بیماری جهانی خرابکاری (1377)، ترجمه فرخ ماهان. مجله دانشمند. شماره پی‌درپی 299.
 6. ستوده، هدایت‌اله (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی. چاپ چهارم. تهران: نشر آوای نور.
 7. سخاوت، جعفر (1383). جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 8. سلامت نیور (24/05/1394). فقر عاطفی، فقر جدید قرن بیست و یکم. کد خبر: 158259.
 9. شاملو، سعید (1369). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد
 10. صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی). چاپ اول. تهران: انتشارت سمت.
 11. فرجاد. م (1382). آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات بدر.
 12. کوئن، بروس (1370). درآمدی به جامعه‌شناسی. ترجمه ثلاثی، محسن. انتشارات فرهنگ معاصر.
 13. کوزر، لوئیس آلفرد و روزنبرگ، برنارد (1387). نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.
 14. کوهی، مصطفی (1396). فرهنگ مصادیق: تخریب اموال عمومی. قم: پژوهشکده امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر.
 15. گولد، جولیوس وکولب، ویلیام (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. تهران: انتشارات مازیار.
 16. گیدنز، آنتونی با همکاری کارن بردسال (1386). جامعه‌شناسی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
 17. لارنس، پروین و الیور، جان (1386). شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: انتشارات آییژ.
 18. محسنی‌تبریزی، علی‌رضا (1370). بیگانگی، نامه علوم اجتماعی، جلد 2. شماره 2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 19. محسنی‌تبریزی، علی‌رضا (1383). وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی. جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کج‌رفتاری. تهران: نشرآن.
 20. محسنی‌تبریزی، علیرضا و صفری شالی، رضا (1385). بررسی زمینه‌های بزهکاری و تخریب اموال عمومی توسط نوجوانان (مطالعه موردی بر نوجوانان استان قزوین). مجله جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد آشتیان. شماره 7.
 21. مقیمی اسفندآبادی، حسین (1385). بررسی علل و عوامل بزهکاری افراد 15-19 ساله در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
 22. ملکمیان، لینا و شریفیان، سعید (1388). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی. نشریه پژوهش اجتماعی. دوره‌ی 2. شماره‌ی 5، 143-169.
 23. مومشکانی، ز. (1383). سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری. مجموعه مقالات مسائل اجتماعی ایران. تهران: انتشارات آگاه
 24. مهرگان، نادر و گرشاسبی فخر، سعید (1390). نابرابری درآمدی و جرم در ایران. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی. سال یازدهم. شماره‌ی 4.
 25. هژبریان، لاله (1390). بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بزهکاری (موردمطالعه دانش‌آموزان 16-18 ساله شهر اهواز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عبدالحسین نبوی، دانشگاه شهید چمران.
 26. Adams, M. S., C. T. Robertson, P. Gray-Ray, and M. C. Ray (2003). ‘Labeling and Delinquency’, Adolescence, Vol. 38, No. 149.

 

 1. Bernburg, J. G. and M. D. Krohn (2003). ‘Labeling, Life Chances, and Adult Crime: The Direct and Indirect Effects of Official Intervention in Adolescence on Crime in Early Adulthood’,Criminology, Vol. 41, No. 4.
 2. Buckner, K. J. (2009). ‘Dimensions of Adoles cen Maltreatment and Self-Reported Delinquency: The Mediating Roles of Attachment to Parents and Attachment to School’, Thesis for thedegree of Doctor of Philosophy, Case Western Reserve University.
 3. Clinard .M.Meier R sociology of deviant Behaviorf.new York.Holt Rinehart and winston1979.
 4. Friday, P.C. & et al. (2005). " A Chinese Birth Cohort: Theoretical Implications". Journal of Research in Crime and Delinquency.No.42.
 5. S. & Wilson, P. (1990) “Preventin gaffiti and vandalism”, Australian Institute of Criminology, Canberra.
 6. Hauber A.R. (1991). Delinquency and vandalism in the Netherlands, public Transportation System, Economic Research Center.
 7. Lee, Kangoh (2009), "Unemployment and Crime", Econometric Society Australasian Meeting, Department of Economics, San Diego State University.
 8. Lemert Edwin M. (1953). social Pathology, new York; Mcgraw-Hill.
 9. Raluca-Ana-Maria Dumttru (2012), "The Relationship Between Crime Rate, Unemployment Rate and the Share of Total School Population, A Multifactorial Model", International Journal of Criminal Investigation, Vol. 2, Issue 2, PP. 141-159.
 10. Romero AJ; Ruiz M.Does families lead to increased parental monitoring? Protective factors for coping with Risky Behaviors. J Child Fam Stud. 2007: 16: 143-154.
 11. Sanchez, F. (2002), "Conflict, Violent Criminal Activity in Colombia", Yale University Press, PP. 52.
 12. Sutherland, Edwin H(1939).Principles of Criminology. J. B. Lippincott company.30rd.philadelpha lippin cott.
 13. Tushima, Mashiro (2000). “Economic Structure and Crime: The Case if Japan”. Jornal of Socio-Economic, Volum 25, No 4.
 14. Wilson, P. Healy, p. (1986) Graffiti and vandalism.A Report to Nsw State Rail Authority.
 15. Wu, Dongxu & WU, Zhongmin (2011), "Crime, Inequality and Unemployment in England and Wales", Applied Economics, PP. 1-28.