بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم (مورد مطالعه: نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران؛ دانشگاه پیام نور تهران مرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع وندالیسم در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان (مورد مطالعه، شهرستان شوش) می‌باشد. به لحاظ نظری از تئوری ارتباط نسبی ساترلند، نظریه کلوارد واوهلین، نظریه آنومی دورکیم، فشار ساختاری مرتن و پیوند اجتماعی هیراشی و ساختار خانواده گود جهت بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله کمی و پیمایشی می‌باشد. حجم نمونه 400 نفر بوده است.
بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری 2400 نفری حجم نمونه باید 331 نفر در نظر گرفته شود، اما به‌منظور دقت بیشتر حجم نمونه در پژوهش حاضر 400 نفر در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss نسخه 22 استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها، در سطح توصیفی از شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی و در سطح استنباطی از روش همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که متغیرهای عزت‌نفس، فشار مالی، برچسب خوردن، کنترل و نظارت خانوادگی، پایبندی به ارزش‌های مذهبی و هنجارها و قوانین اجتماعی، فقر عاطفی، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و نوع محتوای منتقل شده از رسانه‌ها با وندالیسم رابطه معناداری دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از میان این متغیرهای مستقل هفت‌گانه، متغیرهای برچسب خوردن، کنترل و نظارت خانوادگی، پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی و قانونی، میزان استفاده از رسانه‌ها و فقر عاطفی تأثیر معناداری بر رفتارهای وندالیسمی نوجوانان پسر داشته‌اند و توانسته‌اند 54 درصد از واریانس رفتارهای وندالیستی را تبیین کنند. همچنین از میان این متغیرها، متغیر فقر عاطفی بیشترین تأثیر را بر ارتکاب رفتارهای وندالیستی نوجوانان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Social Factors Affecting Adolescents' Tendency to Vandalism (Case Study: High School Male Adolescents in Shush County)

نویسندگان [English]

  • ziba damadam 1
  • Fatemeh Garavand 2
1 M. A. in Sociology Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Ph. D. Student in Sociology, Social Problems Of Iran, Payame Noor University, Graduate Center
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the social factors affecting the occurrence of vandalism among high school students (case study, Shush county). Theoretically, Sutherland's relative relationship theory, Howard-Weehlin's theory, Durkim's anomie theory, Merton's structural pressure and Hirashi's social bond and The Good Family structure have been used to investigate the hypotheses. The research method of this paper is quantitative and survey. The sample size was 400. According to Morgan table for the statistical population of 2400 people, the sample size should be considered 331 people, but in order to be more accurate, the sample size in this study is 400 people. SPSS software version 22 was used to analyze the data. To analyze the data, central tendency, dispersion and regression indices were used at the descriptive level and correlation and regression methods were used at the inferential level. The results of this study showed that variables such as self-esteem, financial pressure, labeling, family control and supervision, adherence to religious values and social norms and laws, emotional poverty, the use of mass media and the type of content transmitted from the media have a significant relationship with vandalism. The results of regression analysis also showed that among these seven independent variables, variables of labeling, family control and supervision, adherence to religious and legal values and norms, media use and emotional poverty had a significant effect on the vandalism behaviors of male adolescents and were able to explain 54% of the variance of vendalistic behaviors. Also, among these variables, emotional poverty variable had the greatest effect on adolescents' social behaviors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Emotional Poverty
  • Adherence to Values and Norms
  • Family Control and Supervision
  • Adolescents