شناسایی عوامل مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه (رویکردی آمیخته)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات ارتباط حوزه و دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب است. در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است. در بخش کمی از نظریه برخاسته از داده‌ها و در بخش کیفی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته است. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند، استفاده شد. تعداد نمونه‌ها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری 20 نفر بود ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر بیست و پنجم ادامه پیدا کرد و اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان‌پذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد. در بخش کمی از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده و برای روایی پرسشنامه نیز از روش محتوایی استفاده شده است و آلفای کرانباخ کلی پرسشنامه 91/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های اساسی مشکل ارتباط بین حوزه و دانشگاه شامل تعارض، معرفت‌شناختی و شناخت و نگرش می‌باشد. همچنین یافته‌ها در بخش کمی نشان می‌دهد که از دید حوزویان و دانشگاه، مولفة تعارض مهم‌ترین عامل مشکلات تعامل بین حوزه و دانشگاه می‌باشد. مهم‌ترین عامل ایجاد مشکلات بین حوزه و دانشگاه از نظر حوزویان، نفوذ دشمن در دانشگاه و حوزه و تلاش بر ایجاد تفرقه بین دو قشر و از دید دانشگاه، کمبود فضای هم‌اندیشی و عدم آشنایی با بینش‌ها و نگرش‌های یکدیگر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Related to the Unity of the Seminary and the University (Mixed Approach)

نویسنده [English]

  • Alireza Ghasemizad
Department of Educational Admiinistration, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the problems of seminary and university communication and provide appropriate solutions. In this research, sequential exploratory combined research method has been used. In a quantitative part of the theory derived from the data and in the qualitative part, descriptive survey method has been used. The research instrument was semi-structured interview and a researcher-made questionnaire was made in the qualitative section. Purposive sampling method was used in the qualitative section. The number of samples in this study was 20 based on the principle of theoretical saturation, but to ensure more than the results of the interview, up to 25 people continued and validation was done through believability, transferability, reliability and verifiability. In a quantitative part, stratified random sampling was used and content method was used for validity of the questionnaire and Cronbach's alpha was calculated to be 0.91. The findings show that the main components of the problem are the relationship between the seminary and the university including conflict, epistemology, cognition and attitude. Also, the findings in the quantitative section show that from the perspective of the seminarians and the university, conflict is the most important cause of the problems of interaction between the seminary and the university. The most important factor in creating problems between the seminary and the university has been expressed from the perspective of the seminarians, the influence of the enemy in the university and the seminary, and the attempt to create divisions between the two groups and from the university's point of view, the lack of an atmosphere of convergence and lack of familiarity with each other's insights and attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Domain
  • University
  • Interaction of Seminary and University