شناسایی عوامل مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه (رویکردی آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات ارتباط حوزه و دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب است. در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است. در بخش کمی از نظریه برخاسته از داده‌ها و در بخش کیفی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته است. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند، استفاده شد. تعداد نمونه‌ها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری 20 نفر بود ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر بیست و پنجم ادامه پیدا کرد و اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان‌پذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد. در بخش کمی از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده و برای روایی پرسشنامه نیز از روش محتوایی استفاده شده است و آلفای کرانباخ کلی پرسشنامه 91/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های اساسی مشکل ارتباط بین حوزه و دانشگاه شامل تعارض، معرفت‌شناختی و شناخت و نگرش می‌باشد. همچنین یافته‌ها در بخش کمی نشان می‌دهد که از دید حوزویان و دانشگاه، مولفة تعارض مهم‌ترین عامل مشکلات تعامل بین حوزه و دانشگاه می‌باشد. مهم‌ترین عامل ایجاد مشکلات بین حوزه و دانشگاه از نظر حوزویان، نفوذ دشمن در دانشگاه و حوزه و تلاش بر ایجاد تفرقه بین دو قشر و از دید دانشگاه، کمبود فضای هم‌اندیشی و عدم آشنایی با بینش‌ها و نگرش‌های یکدیگر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Related to the Unity of the Seminary and the University (Mixed Approach)

نویسنده [English]

 • Alireza Ghasemizad
Department of Educational Admiinistration, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the problems of seminary and university communication and provide appropriate solutions. In this research, sequential exploratory combined research method has been used. In a quantitative part of the theory derived from the data and in the qualitative part, descriptive survey method has been used. The research instrument was semi-structured interview and a researcher-made questionnaire was made in the qualitative section. Purposive sampling method was used in the qualitative section. The number of samples in this study was 20 based on the principle of theoretical saturation, but to ensure more than the results of the interview, up to 25 people continued and validation was done through believability, transferability, reliability and verifiability. In a quantitative part, stratified random sampling was used and content method was used for validity of the questionnaire and Cronbach's alpha was calculated to be 0.91. The findings show that the main components of the problem are the relationship between the seminary and the university including conflict, epistemology, cognition and attitude. Also, the findings in the quantitative section show that from the perspective of the seminarians and the university, conflict is the most important cause of the problems of interaction between the seminary and the university. The most important factor in creating problems between the seminary and the university has been expressed from the perspective of the seminarians, the influence of the enemy in the university and the seminary, and the attempt to create divisions between the two groups and from the university's point of view, the lack of an atmosphere of convergence and lack of familiarity with each other's insights and attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication
 • Domain
 • University
 • Interaction of Seminary and University
 1. قرآن کریم؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 2. احمدی فشارکی، حمید (138). دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه خمینی(ره). تبیان آثار موضوعی (دفتر چهاردهم). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، جلد پنجم.
 3. احمدی، اصغر و افشانی، سید علی‌رضا (1387). نگرش‌های حوزویان و دانشگاهیان نسبت به یکدیگر. راهبرد فرهنگ. پاییز، شماره 3، ص 138-125.
 4. امین مظفری، فاروق و شمسی، لقمان (1390). بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز. سیاست علم و فناوری. سال سوم، شماره 4، صص 29-15.
 5. جمشیدی، محمدحسین و محمدی، احسان الله (1389). مبانی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام‌خمینی(ره). فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. بهار، سال چهاردهم، شماره 45، ص 76-52.
 6. سازمان تبلیغات اسلامی (1375). حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری. تهران، چاپ اول.
 7. دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، مؤسس‍ه‌ انتشارات و چاپ روزنه.
 8. رکنی، سید محمدباقر (1386). همدلی حوزه و دانشگاه، ضرورت توسعه ملی. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. پاییز، سال یازدهم، شماره 35، ص 28-5.
 9. سایت امام خمینی (1392). نگاه راهبردی امام خمینی و مقام معظم رهبری به وحدت حوزه و دانشگاه. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21477. تاریخ مشاهده، 17/11/1395.
 10. شایسته‌نژاد، علی‌اکبر (1390). موانع درونی و بیرونی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. زمستان، سال پانزدهم، شماره 49، ص 61-43.
 11. شیرازی، محسن (1386). وحدت حوزه و دانشگاه؛ نگرش‌ها و دیدگاه‌ها. پگاه حوزه، شماره
 12. عظیمی، سیدرضا. (1394). جزوه وصیت‌نامه حضرت امام خمینی(ره):

http://www.tehransar- samacollege.ir/ files/site/users/38/vasaya.pdf

 1. کوشکی، محمدصادق و آجرلو، اسماعیل (1392). تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، سال دوم، تابستان 1392، شماره 5، ص 162-143.
 2. گرداب (1390). گمشده‌ای به نام وحدت حوزه و دانشگاه

http://www.gerdab.ir/fa/news.

 1. گل محمدی، فرهود (1386). تحلیل تاریخی بر وحدت حوزه و دانشگاه. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. زمستان، شماره 36، ص 103-81.
 2. گلی زواره، غلامرضا (1388). شهید آیت‌الله دکتر مفتح و وحدت حوزه و دانشگاه. ماهنامه پاسدار. شماره 336، ص 25-20.
 3. مجیدی، محمدرضا (1386). همگرایی حوزه و دانشگاه: ضرورتی برای تحقق اهداف ملی. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. پاییز، سال یازدهم، شماره 35، ص 42-29.
 4. مطهری، مرتضی (1359). مجموعه آثار. قم: صدرا. جلد 19.
 5. مطهری، مرتضی (1392). ده گفتار. قم: صدرا، چاپ 40.
 6. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1368). صحیفه امام، جلد 6، صفحه 21.
 7. مؤسسه حفظ و تنظیم آثار رهبر انقلاب. (1388) Khamenei.Ir. تاریخ مشاهده، 22/11/1397.
 8. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1375). مجموعه مقالات کنگره آثار و اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(س). تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چ دوم.
 9. میرزا محمدی، محمدحسن و صحبت لو، علی (1386). تبیین اهداف مشترک حوزه و دانشگاه. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. پاییز، سال یازدهم، شماره 35،
  ص 76-43.
 10. نبوی، سید عباس (1382). نقد مفروضات و متدلوژى تفکر در حوزه و دانشگاه. نشریه پگاه حوزه. قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، ش 96ـ97.
 11. Carrier, M. R. Dalessio, A. T. & Brown, S. H. (1990). Correspondence between estimates of content and criterion-related validity values. Personnel Psychology, 43(1), 85-100.
 12. Corbin, j. and Stauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedure and Evaluative Criteria. Qualitive Sociology, 13: 3-21.
 13. Creswell,W.j. (2007); Qualitative inquiry and research design, sage publications.
 14. Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice. Routledge.
 15. O'Leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. Sage Publication
 16. Thaler, K. M. (2017). Mixed methods research in the study of political and social violence and conflict. Journal of mixed methods research, 11(1), 59-76.
 17. Wolcott, H. F. (2003). The man in the principal's office: An ethnography. Rowman Altamira.