احصاء مصادیق ساحت‌های شش‌گانه‌ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند

چکیده

پژوهش حاضر در پی آن است که مصادیق ساحت­های شش‌گانه­ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاس عملی احصاء نماید. بدین منظور ابتدا به تحلیل مؤلفه­های ساحت­های شش­گانه­ی تربیتی بر اساس اهداف مندرج در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و سپس مؤلفه­های استخراج‌شده توسط تعدادی از صاحب‌نظران علوم تربیتی و دینی مورد اعتبار بخشی قرار گرفتند. برای ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 43 مؤلفه، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 15 مؤلفه، ساحت تربیت زیستی و بدنی 4 مؤلفه، ساحت تربیت زیبایی­شناختی و هنری 4 مؤلفه، ساحت تربیت اقتصادی و حرفه­ای 2 مؤلفه و برای ساحت تربیت علمی و فناوری 5 مؤلفه استخراج شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن کامل قرآن کریم بر اساس مؤلفه­های هر یک از ساحت­های شش‌گانه تربیتی مورد تحلیل کیفی قرار گرفت و مصادیق مرتبط با هر یک از مؤلفه­ها احصاء گردید. یافته­ها حاکی از آن است که اولاً گزاره­های تربیتی سند تحول بنیادین با آموزه­های قرآن کریم همسویی داشته و ثانیاً چنانچه این مصادیق و آموزه­ها در فرایند تعلیم و تربیت به کار گرفته و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی عملیاتی شود، می­توان انتظار تربیت متربیانی در راستای آموزه­های قرآنی را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistics of the Examples of Six Educational Areas of the Document of Fundamental Transformation of Education in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Fereidoun Yazdani 1
  • Faramarz muhammdi pouya 2
  • Zahra Bijnvand 3
1 Faculty member of the Department of Educational Sciences, Payame Noor Nahavand University
2 Correspondent Author: Corresponding Author: Faculty Member of the Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University
3 Graduate of Payame Noor Nahavand University
چکیده [English]

The present study seeks to determine the instances of the six educational areas of the document of fundamental transformation of education in the Holy Quran by qualitative content analysis of practical analogy. For this purpose, first, the components of the six educational areas were analyzed based on the objectives set forth in the theoretical foundations of fundamental change in the formal and general education system of the Islamic Republic of Iran and then the extracted components were validated by a number of educational and religious scholars. For the field of doctrinal, religious and moral education, 43 components, social and political education, 15 components, 4 components of physical and physical education, 4 components of aesthetic and artistic education, 2 components in economic and professional education, and 5 components for scientific and technological education. Then, using content analysis method, the full text of the Holy Quran was qualitatively analyzed based on the components of each of the six educational areas and the instances related to each component were calculated. The findings indicate that firstly, the educational propositions of the document of fundamental transformation are in line with the teachings of the Holy Quran, and secondly, if these examples and teachings are applied in the process of education and the document of fundamental transformation of education is properly operational, we can expect a metered training in line with Quranic teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Document of Fundamental Transformation of Education
  • Six Educational Areas
  • Content Analysis