مطالعه‌ی نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مکان‌های مذهبی می‌توانند با پویا کردن محیط و گسترش فعالیت‌های خود در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پیشرفت گردشگری مذهبی کشور نقش مهمی ایفا کنند. هدف این پژوهش، مطالعه‌ی نقش گردشگری مذهبی و توانمندی‌های حسینیه‌ی اعظم زنجان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات موردنیاز با ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه جمع آوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش به‌اندازه گستردگی شرکت‌کنندگان در مراسم‌های حسینیه اعظم در سال 1396 است که به دلیل ناشناخته بودن شمار شرکت‌کنندگان با فرمول ویژه‌ی چنین وضعیتی در کوکران 385 نفر، نمونه تصادفی انتخاب شده است. روایی ابزار صوری بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای متغیرهای مطالعه بین 70/. تا 85/. به دست آمده است. در فرآیند پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری spss ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و برای بررسی مطالعه نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی زنجان، بکار گرفته شد. برابر یافته‌های پژوهش با بررسی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مکان مقدس، چنین نقشی تائید شده است. ضریب تأثیر حسینیه اعظم در «ایجاد مشاغل تخصصی» 091/0% در «رشد بهبود درآمدها و نذورات» بیش از 063/%، «افزایش خدمات رفاهی استان» 469/0% و «بهبود فرهنگ دینی» از 338 /0% می‌باشد. از یافته‌های پژوهش می‌توان به نقش جذابیت‌های مراسم‌ها و مکان‌های مذهبی برای جذب گردشگران درونی و بیرونی، اثرهای ورود گردشگران به این منطقه و بسترسازی مناسب گردشگری مذهبی در باورها و اعتقادات اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Role of the Great Husseiniyya of Zanjan in the Development of Religious Tourism in the City of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
  • Ali Baghi 2
1 Assistant Professor of Sociology, Imam Hossein (a.s.) University
2 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute
چکیده [English]

Religious places can play an important role in the development of religious tourism by dynamicing the environment and expanding their activities in various cultural, social, political and economic fields. The aim of this study was to investigate the role of religious tourism and Hosseiniyeh Azam capabilities in Zanjan. This study was an applied survey. Data were collected using interview selected questionnaires. The statistical population of the study is as large as the participants in Hosseiniyeh Azam ceremonies in 2017, which due to unknown number of participants with special formula of this situation in Cochran 385 people, a random sample was selected. Validity of the instrument was face and its reliability was between 70 and 70 using Cronbach's alpha for study variables. Up to 85/. Obtained. Pearson correlation coefficient, regression and hosseiniyeh azam role in religious tourism development in Zanjan were used in the research process using SPSS software. Equal to the findings of this study, this role has been confirmed by investigating the capabilities and capacities of this holy place. The impact coefficient of Hosseiniyeh Azam in creating specialized jobs was 0.091% in "growth of income and income improvement" more than 0.063%, "increase of welfare services in the province" 0.469% and "improvement of religious culture" from 0.338%. The findings of the study include the role of attractions of religious ceremonies and places to attract inner and outer tourists, the effects of tourists' entry into this region and appropriate bedside of religious tourism in beliefs and beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Places
  • Religious Tourism
  • Progress
  • Great Hosseinia of Zanjan