مطالعه‌ی نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مکان‌های مذهبی می‌توانند با پویا کردن محیط و گسترش فعالیت‌های خود در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پیشرفت گردشگری مذهبی کشور نقش مهمی ایفا کنند. هدف این پژوهش، مطالعه‌ی نقش گردشگری مذهبی و توانمندی‌های حسینیه‌ی اعظم زنجان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات موردنیاز با ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه جمع آوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش به‌اندازه گستردگی شرکت‌کنندگان در مراسم‌های حسینیه اعظم در سال 1396 است که به دلیل ناشناخته بودن شمار شرکت‌کنندگان با فرمول ویژه‌ی چنین وضعیتی در کوکران 385 نفر، نمونه تصادفی انتخاب شده است. روایی ابزار صوری بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای متغیرهای مطالعه بین 70/. تا 85/. به دست آمده است. در فرآیند پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری spss ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و برای بررسی مطالعه نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی زنجان، بکار گرفته شد. برابر یافته‌های پژوهش با بررسی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مکان مقدس، چنین نقشی تائید شده است. ضریب تأثیر حسینیه اعظم در «ایجاد مشاغل تخصصی» 091/0% در «رشد بهبود درآمدها و نذورات» بیش از 063/%، «افزایش خدمات رفاهی استان» 469/0% و «بهبود فرهنگ دینی» از 338 /0% می‌باشد. از یافته‌های پژوهش می‌توان به نقش جذابیت‌های مراسم‌ها و مکان‌های مذهبی برای جذب گردشگران درونی و بیرونی، اثرهای ورود گردشگران به این منطقه و بسترسازی مناسب گردشگری مذهبی در باورها و اعتقادات اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Role of the Great Husseiniyya of Zanjan in the Development of Religious Tourism in the City of Zanjan

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
 • Ali Baghi 2
1 Assistant Professor of Sociology, Imam Hossein (a.s.) University
2 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute
چکیده [English]

Religious places can play an important role in the development of religious tourism by dynamicing the environment and expanding their activities in various cultural, social, political and economic fields. The aim of this study was to investigate the role of religious tourism and Hosseiniyeh Azam capabilities in Zanjan. This study was an applied survey. Data were collected using interview selected questionnaires. The statistical population of the study is as large as the participants in Hosseiniyeh Azam ceremonies in 2017, which due to unknown number of participants with special formula of this situation in Cochran 385 people, a random sample was selected. Validity of the instrument was face and its reliability was between 70 and 70 using Cronbach's alpha for study variables. Up to 85/. Obtained. Pearson correlation coefficient, regression and hosseiniyeh azam role in religious tourism development in Zanjan were used in the research process using SPSS software. Equal to the findings of this study, this role has been confirmed by investigating the capabilities and capacities of this holy place. The impact coefficient of Hosseiniyeh Azam in creating specialized jobs was 0.091% in "growth of income and income improvement" more than 0.063%, "increase of welfare services in the province" 0.469% and "improvement of religious culture" from 0.338%. The findings of the study include the role of attractions of religious ceremonies and places to attract inner and outer tourists, the effects of tourists' entry into this region and appropriate bedside of religious tourism in beliefs and beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Places
 • Religious Tourism
 • Progress
 • Great Hosseinia of Zanjan
 1. احمدی شاپورآبادی، محمدعلی؛ تقدیسی، احمد و توکلی نغمه، مصطفی (1395). آمایش اماکن متبرکه و توسعه گردشگری مذهبی در ایران. چاپ اول، انتشارات نگارخانه.
 2. احمدی شاپورآبادی، محمدعلی و سبز آبادی، احمد (1390). تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعه گردشگری مذهبی، فرهنگی در کلان‌شهر قم. فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره 2.
 3. دویران، اسماعیل و مشکینی، ابوالفضل (1392). تأثیر مراسم مذهبی در تولید و بازتولید گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: شهر زنجان.
 4. دورانت، ویل (1370). تاریخ تمدن. ترجمه احمد آرام و ع. پاشایی، جلد اول و دوم، چاپ سوم، تهران: انقلاب اسلامی.
 5. ﺗﻘﻲ‌زاده دواری، محمود و هاشمی، علی (1392). بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دین‌داری این شهر (مطالعه موردی: دسته عزاداری هشتم محرم 1387). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻌﻪ‌ﺷﻨﺎسی، سال نهم، شماره 33.
 6. رمضانی بیگدلی، حمزه (1395). شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مترتب بر اماکن متبرکه مذهبی، مورد مطالعه: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س). پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد قم: مؤسسهه طلوع مهر.
 7. ضرغام بروجنی، حمید و توحید لو، معصومه (1390). الگوی مدیریت اثربخش گردشگری (موردمطالعه: مقصد مذهبی مشهد). مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 16.
 8. ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﻦ، آرﺗﻮر (1369). اﻳﺮان در زمان ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺷﻴﺪ ﻳﺎسمی، جلد ﺷﺸﻢ، ﺗﻬﺮان: دنیای ﻛﺘﺎب.
 9. لطفی، حیدر و تیموری، محسن (1392). مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در کرمانشاه (با تأکید بر توریست مذهبی). پژوهش‌های علوم انسانی، سال پنجم شماره 31، ص 7-59
 10. موظف رستمی، محمدعلی (1392). خدمات متقابل مسجد و اماکن مذهبی و گردشگری. کرج: پرهیب.

 

 1. موسوی، میرنجف؛ سلطانی، ناصر و باقری کشکولی، علی (1393). تحلیل بر نقش مذهب در توسعه گردشگری. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 4، ص 825-841
 2. ﻣﺆمنی، مصطفی؛ ﺻﺮافی، مظفر و ﻗﺎسمی ﺧﻮزانی، محمد (1387). «ﺳﺎﺧﺘﺎر و کارکرد ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻣـﺬهبی ـ ﻓﺮهنگی و ﺿﺮورت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در کلان‌شهر مشهد». جغرافیا و توسعه، شماره 11، صص 13-38.
 3. نجفی، ابراهیم و حیدری، بهروز (1386). بررسی و مطالعه حسینیه اعظم زنجان جهت ثبت در میراث معنوی کشور.
 4. نهاوندی، مریم و نعمتی، سیده فاطمه (1389). تهدیدها و فرصت‌های گردشگری زیارت در ایران. مجلات تخصصی نور: مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 20، صفحه 145 – 172
 5. هفته‌نامه مصباح (96-1395).
 6. یاران، علی (1380). تحقیق کاربردی برنامه‌ریزی و طراحی. ترجمه کتاب پل دی، لیدی تهران: مرکز انتشارات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی،
 7. یعقوبی عبدالرسول (1387). عوامل همبستگی و گسستگی ایرانیان. قم: مؤسسهه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 8. Bhat,c. handi s. koseman (2000), development of an urban Accessibility index: literature review, development of transportation, research report, number 7- 4938-
 9. Rubio Gil, Angeles & Javier de esteban Curiel; (2008), Religious events as special interest tourism, A Spanish experience. PASOS; Vol. 6, pp. 419-433.
 10. Campbell, et all(2011)toursim and sustainable development 2000innevert et al,2002/
 11. Gronroos, C. (2000). Service Management and Marketing: a customer Relationship Management Approach, 2nd Ed. England: John Wiley & Sons, ltd.
 12. Santos, M. and da Garsa Mouga Poqas. (2000); “Fatima: religious tourism in a sanctuary-city”. 6 World Lesisure Congress;Bilbau, de 3 a 7 de Julho(Actas em CD-ROM).
 13. Shinder, k. (2004); Quest for good governance: Contribution and potentioal of religiouse. Institution As Stakeholders
 14. Sousa,R. and Voss,C.A. (2006). Service Quality in Multi-Channel Services Employing Virtual Channels; Journal of Service Research; 8(4):356-371
 15. Tomasi,L (2002).Homo Viator: From pilgrimage to religious tourism via the journey. In: William, H.Swatos & amp;L.Tomasi (Eds), From medieval pilgrimage to religious tourism: Thesocial and cultural economics of Piety (pp. 1-24). Westport: Praege
 16. Gisbert Rinsched (1992): Religious pilgrimages have taken place for many hundreds of years without. causing the negative environmental, cultural and social ..
 17. Lesly, F(1997) Sustinable Tourism,.Edited France,Lesley A.London
 18. Sousa,R. and Voss,C.A. (2006). Service Quality in Multi-Channel Services Employing Virtual Channels; Journal of Service Research; 8(4):356-371.
 19. Tomasi,L (2002).Homo Viator: From pilgrimage to religious tourism via the journey. In: William,