انقلابی‌گری در بین جوانان شهر تهران و رابطه آن با میزان مصرف رسانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه سوره

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

این مقاله حاصل پژوهش میدانی درباره میزان مصرف رسانه‌ای جوانان و رابطه آن با انقلابی‌گری است. جامعه آماری در این پژوهش جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد که برای کاهش خطا، حجم نمونه به 392 نفر افزایش یافت. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای توزیع به نسبت، استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که 5/0 درصد پاسخگویان از نظر انقلابی‌گری در سطح کم، 3/27 درصد در سطح متوسط، 2/48 درصد در سطح زیاد و 24 درصد در سطح بسیار زیاد قرار دارند. در این میان مؤلفه هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب (با میانگین[1] 36/4) از بیشترین امتیاز برخوردار بوده و پس‌ازآن به ترتیب مؤلفه‌های تقوای دینی و سیاسی (31/4)، دشمن­شناسی (14/4)، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی (89/3) و پایبندی به استقلال کشور (85/3) قرار دارد. همچنین یافته‌ها نشان می­دهد، مصرف رادیو و تلویزیون داخلی با انقلابی­گری دارای همبستگی مثبت و مصرف رسانه‌هایی از قبیل شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارجی، شبکه‌های رادیویی خارجی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای پیام‌رسان و سینما دارای همبستگی منفی با این متغیر است. همچنین بین مصرف روزنامه، نشریات و مجلات و انقلابی‌گری رابطه همبستگی وجود ندارد.[1]. میانگین در طیف پنج درجه‌ای لیکرت از گزینه خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) سنجیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionism Among the Youth of Tehran and its Relationship with Media Consumption

نویسندگان [English]

  • Majid Rezaeean 1
  • Yusef Khajir 2
1 Assistant Professor, Department of Cultural and Artistic Management, Soura University
2 Assistant Professor, Department of Communication, Soura University
چکیده [English]

This article is the result of a field study on the amount of media consumption of young people and its relationship with revolutionism. The statistical population of this study was young people 15-29 years old in Tehran and the sample size was calculated 384 people using Cochran formula which to reduce error, the sample size increased to 392 people. Stratified random method was used to sampling. Data were collected using survey method and questionnaire. The findings indicated that 0.5% of respondents were at low, 27.3% at moderate level, 48.2% at high level and 24% at very high level. The targeting component of revolutionary ideals (with an average of 4.36) had the highest score and then the components of religious and political pietry (4.31), animosity (4.14), adherence to basic principles and values (3.89) and adherence to the independence of the country (3.85) were respectively. The findings also show that domestic radio and television consumption has a positive correlation with revolutionism and media consumption such as foreign Persian satellite networks, foreign radio networks, internet, social networks, messaging software and cinema has negative correlation with this variable. There is no correlation between newspaper consumption, journals and journals and revolutionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idealism
  • Values
  • Independence
  • Revolutionaryism
  • Media Consumption