ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقالات فارسی حوزه «قدرت نرم»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

چکیده

قدرت نرم توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت
به‌جای اجبار یا تطمیع است. بررسی وضعیت پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران حوزه قدرت نرم، علاوه بر اینکه سطح توانمندی علمی و میزان تأثیر آنان را در توسعه علمی نشان می‌دهد، می‌تواند به عنوان معیار مناسبی با هدف ارزیابی علمی این جامعه، برای ارتقای علمی موردتوجه مسئولان قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی شبکه هم تألیفی نویسندگان حوزه قدرت نرم در ایران است. این پژوهش از نوع علم‌سنجی بوده و با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و با استفاده از نرم‌افزار نود ایکس ال انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی تمامی مقالات حوزه قدرت نرم بوده که در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid) و پایگاه سیولیکا نمایه شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، 174 مقاله با موضوع
قدرت نرم در این پایگاه‌ها نمایه شده‌اند. این مقالات توسط 348 نویسنده نوشته شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان همکاری علمی در بین نویسندگان حوزه قدرت نرم پایین است. در ادامه فعال‌ترین نویسندگان حوزه قدرت نرم بر حسب تعداد گره، بیشترین مرکزیت بینابینی و بیشترین مرکزیت بردار ویژه مشخص شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Drawing and Analysis Co-Authored by Persian Articles in the Field "Soft Power"

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vasfi 1
  • Yaser Feizollahi 2
1 Faculty member, Department of Information Science and Science, University of Tehran, Faculty of Management
2 PhD student in Information Science and Knowledge (majoring in Information and Knowledge Management), University of Tehran, Faculty of Management
چکیده [English]

Soft power is the ability to influence others to achieve optimal results through attractive rather than compulsory or despised. The study of the researches conducted by researchers in the field of soft power, in addition to showing their level of scientific capability and their impact on scientific development, can be considered as an appropriate criterion for scientific evaluation of this society for scientific promotion of the authorities. The aim of this study was to investigate the co-authoring network of soft power writers in Iran. This study is a scientometrics study and was conducted using social network analysis approach using 90XL software. The study population consisted of all articles in the field of soft power indexed in scientific information center of Jihad University (sid) and Siolika database. The findings showed that during the period of study, 174 articles with soft power were indexed in these databases. These articles are written by 348 authors. The survey shows that the amount of scientific cooperation among authors in the soft power field is low. The most active authors of soft power field were identified according to the number of nodes, the highest interstitial centrality and the highest specific vector centrality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Co-Authorship
  • Social Network Analysis
  • Scientific Mapping
  • Nodexl Software