نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود برنامه‌های تحول نظام اداری با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (موردمطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد رودهن.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز کوه

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود اجرای برنامه­های تحول نظام اداری می­باشد. روش تحقیق، بر اساس نتیجه، کاربردی و از نوع پیمایشی است. جمع­آوری اطلاعات به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه است. برای گردآوری داده­های پژوهش، از پرسشنامه­های استاندارد تحول اداری، دولت الکترونیک، فرهنگ‌سازمانی و صیانت فرهنگی که در سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است، استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان متخصص در اجرای برنامه­های تحول نظام اداری به تعداد 503 نفرکه با نمونه­گیری طبقه­ای به تعداد 220 نفر انتخاب شده­اند. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (α=0.87) استفاده و مورد تائید قرار گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها از طریق تحلیل معادلات ساختاری انجام گردید. بر اساس یافته­ها، مقدار ضریب مسیر برنامه‌های تحول نظام اداری (-1>β<+1) نشان داد که روابط بین همه برنامه­ها با مصونیت فرهنگی برقرار است و با ضریب تعیین مشخص شد، مصونیت فرهنگی به ترتیب بر برنامه­های توسعه فرهنگ‌سازمانی (86/0=R2)، نظارت و ارزیابی(86/0=R2)، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری (85/0=R2)، فناوری­های مدیریتی (79/0=R2)، مدیریت سرمایه انسانی (55/0=R2)، خدمات عمومی در فضای رقابتی (48/0=R2)، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری (41/0=R2) و مهندسی نقش و ساختار دولت (37/0=R2) تأثیر معنی‌داری دارد. اعتبار مدل نیز با (89/0=R2) مورد تائید و با تکنیک بوت استرپ نیز همه فرضیه‌های پژوهش (P value< 0.05) مورد تائید قرار گرفته شد. ضریب همبستگی بالا نیز در برنامه­های فناوری­های مدیریتی (r=0.75)، توسعه فرهنگ‌سازمانی (r=0.79) و نظارت و ارزیابی (r=0.83) با مصونیت فرهنگی را نشان داد. نتیجه بر این شد که مصونیت فرهنگی نقش مؤثری بر تمامی برنامه‌های تحول نظام اداری داشته و تأکید بیشتری بر بهبود برنامه‌های نظارت و ارزیابی، توسعه فرهنگ‌سازمانی و فناوری­های مدیریتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Immunity Factors in Improving Administrative System Transformation Plans with Emphasis on the Statements of the Supreme Leader (Case Study: Infrastructure Communications Company)

نویسندگان [English]

  • Sara Najari 1
  • Majid Jahangirfard 2
1 Roodehen Azad University, PhD Student, Public Administration
2 Firoozkooh Azad University, Assistant Professor, PhD, Human Resources Management
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role of cultural immunity factors in improving the implementation of administrative system transformation programs. The research method is applied based on the results and survey type. Data were collected through library study and questionnaire. For data collection, standard questionnaires of administrative transformation, e-government, organizational culture and cultural status developed in administrative and employment organization of Iran were used. The statistical population included managers and experts specializing in implementing administrative system transformation programs (503 persons) who were selected by stratified sampling (220 persons). Content validity and Cronbach's alpha coefficient (α=0.87) were used for validity of the questionnaire and confirmed for reliability. Data analysis was done through structural equation analysis. Based on the findings, the path coefficient of the administrative system transformation programs (β<+1>-1) showed that the relationship between all programs is established with cultural immunity and with the coefficient of determination, cultural immunity on organizational culture development programs (R2=0.86), supervision and evaluation (R2=0.86), protection of people's rights and administrative health, respectively. R2=0.85), management technologies (R2=0.79), human capital management (R2=0.55), public services in competitive space (R2=0.48), e-government development and administrative intelligence (R2=0.41) and role engineering and government structure (R2=0.37) had significant effects. The validity of the model was confirmed by R2=0.89 and all research hypotheses (P value<0.05) were confirmed by Bootstep technique. High correlation coefficient showed cultural immunity in management technologies programs (r=0.75), organizational culture development (r=0.79) and supervision and evaluation (r=0.83). The result was that cultural immunity has an effective role on all administrative system transformation programs and has more emphasis on improving monitoring and evaluation programs, developing organizational culture and management technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunity
  • Culture
  • Cultural Immunity
  • Transformation
  • Administrative System