نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود برنامه‌های تحول نظام اداری با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (موردمطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد رودهن.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز کوه

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود اجرای برنامه­های تحول نظام اداری می­باشد. روش تحقیق، بر اساس نتیجه، کاربردی و از نوع پیمایشی است. جمع­آوری اطلاعات به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه است. برای گردآوری داده­های پژوهش، از پرسشنامه­های استاندارد تحول اداری، دولت الکترونیک، فرهنگ‌سازمانی و صیانت فرهنگی که در سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است، استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان متخصص در اجرای برنامه­های تحول نظام اداری به تعداد 503 نفرکه با نمونه­گیری طبقه­ای به تعداد 220 نفر انتخاب شده­اند. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (α=0.87) استفاده و مورد تائید قرار گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها از طریق تحلیل معادلات ساختاری انجام گردید. بر اساس یافته­ها، مقدار ضریب مسیر برنامه‌های تحول نظام اداری (-1>β<+1) نشان داد که روابط بین همه برنامه­ها با مصونیت فرهنگی برقرار است و با ضریب تعیین مشخص شد، مصونیت فرهنگی به ترتیب بر برنامه­های توسعه فرهنگ‌سازمانی (86/0=R2)، نظارت و ارزیابی(86/0=R2)، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری (85/0=R2)، فناوری­های مدیریتی (79/0=R2)، مدیریت سرمایه انسانی (55/0=R2)، خدمات عمومی در فضای رقابتی (48/0=R2)، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری (41/0=R2) و مهندسی نقش و ساختار دولت (37/0=R2) تأثیر معنی‌داری دارد. اعتبار مدل نیز با (89/0=R2) مورد تائید و با تکنیک بوت استرپ نیز همه فرضیه‌های پژوهش (P value< 0.05) مورد تائید قرار گرفته شد. ضریب همبستگی بالا نیز در برنامه­های فناوری­های مدیریتی (r=0.75)، توسعه فرهنگ‌سازمانی (r=0.79) و نظارت و ارزیابی (r=0.83) با مصونیت فرهنگی را نشان داد. نتیجه بر این شد که مصونیت فرهنگی نقش مؤثری بر تمامی برنامه‌های تحول نظام اداری داشته و تأکید بیشتری بر بهبود برنامه‌های نظارت و ارزیابی، توسعه فرهنگ‌سازمانی و فناوری­های مدیریتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Immunity Factors in Improving Administrative System Transformation Plans with Emphasis on the Statements of the Supreme Leader (Case Study: Infrastructure Communications Company)

نویسندگان [English]

 • Sara Najari 1
 • Majid Jahangirfard 2
1 Roodehen Azad University, PhD Student, Public Administration
2 Firoozkooh Azad University, Assistant Professor, PhD, Human Resources Management
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role of cultural immunity factors in improving the implementation of administrative system transformation programs. The research method is applied based on the results and survey type. Data were collected through library study and questionnaire. For data collection, standard questionnaires of administrative transformation, e-government, organizational culture and cultural status developed in administrative and employment organization of Iran were used. The statistical population included managers and experts specializing in implementing administrative system transformation programs (503 persons) who were selected by stratified sampling (220 persons). Content validity and Cronbach's alpha coefficient (α=0.87) were used for validity of the questionnaire and confirmed for reliability. Data analysis was done through structural equation analysis. Based on the findings, the path coefficient of the administrative system transformation programs (β<+1>-1) showed that the relationship between all programs is established with cultural immunity and with the coefficient of determination, cultural immunity on organizational culture development programs (R2=0.86), supervision and evaluation (R2=0.86), protection of people's rights and administrative health, respectively. R2=0.85), management technologies (R2=0.79), human capital management (R2=0.55), public services in competitive space (R2=0.48), e-government development and administrative intelligence (R2=0.41) and role engineering and government structure (R2=0.37) had significant effects. The validity of the model was confirmed by R2=0.89 and all research hypotheses (P value<0.05) were confirmed by Bootstep technique. High correlation coefficient showed cultural immunity in management technologies programs (r=0.75), organizational culture development (r=0.79) and supervision and evaluation (r=0.83). The result was that cultural immunity has an effective role on all administrative system transformation programs and has more emphasis on improving monitoring and evaluation programs, developing organizational culture and management technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immunity
 • Culture
 • Cultural Immunity
 • Transformation
 • Administrative System
 1. آشوری، داریوش (1391). تعریف و مفهوم فرهنگ، انتشارات آگه، (چاپ سوم)، تهران.
 2. آقاتقی­هرنجی، وجیه‌اله (1392). طراحی مدل تحول اداری در بخش دولتی، (چاپ اول)، تهران، نشر یزدا.
 3. احمدی، فخرالدین، شفیع‌زاده، حمید و موسوی، سودابه (1393). بررسی میزان تحقق برنامه­های تحول نظام اداری با تأکید بر شاخص‌های مدیریت راهبردی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیستم، شماره 54.
 4. استادزاده، مریم (1388). تحول اداری، سایت راهکار مدیریت.
 5. امیرکبیری، علیرضا (1393). مدیریت استراتژیک، (چاپ ششم)، نشر نگاه دانش.
 6. پورعزت، اصغر (1389). مبانی دانش اداره دولت و حکومت، (چاپ دوم)، تهران، نشر سمت.
 7. تاج‌الدینی، علی و باخدا، قاسم (1389). صیانت و پیشگیری، (چاپ اول)، معاونت آموزشی ناجا، تهران.
 8. تاج‌الدینی، مسعود (1388). صیانت و پیشگیری، (چاپ اول)، نشر دانشگاه دفاع ملی ایران، تهران.
 9. جابر انصاری، محمدرضا و پارسائیان، افشین (1396). مدل ارائه مطلوب خدمات عمومی در نظام اداری با دیدگاه مقام رهبری، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال هفتم، شماره 17.
 10. حسن بیگی، ابراهیم (1390). بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، شماره 58.
 11. خامنه­ای، سید علی (1395). بیانات در مورد نظام اداری و حمایت از تولید ملی، سایت ir.
 12. خراسانی طرقی، حامد (1395). موانع تغییر و تحول سازمان‌های دولتی، پایگاه مقالات علمی مدیریت.
 13. خضری، سید مرتضی (1392). مصونیت دولت از نگاه حقوق بین‌الملل، پژوهش­نامه اندیشه‌های حقوقی، شماره 3، سال اول.
 14. خورشیدی، عباس (1395). رفتار سازمانی با رویکرد پژوهشی، (چاپ سوم)، تهران، نشر یسطرون.
 15. خیرخواه، طاهره (1391). تکریم ارباب‌رجوع در مراکز اجتماعی انتظامی پلیس، فصلنامه توسعه‌سازمانی پلیس، شماره 43، ص 63-45.
 16. دانایی‌فرد، حسن و همکاران (1390). پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های فرهنگ‌سازمانی اسلامی، فصلنامه مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 2.
 17. ربیعی، علی (1392). مبانی سازمان و مدیریت، (چاپ اول)، نشر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 18. رضایی، محمدتقی و درجی، حسین (1391). مصونیت کیفری سران دولت‌ها و موانع آن، فصلنامه حقوق ملل، سال اول.
 19. ساترلند جانتان، وودوارد (2010). مدیریت استراتژیک، ترجمه مهدی مشفق، محمد تقوی، انتشارات دانشگاه امام صادق، (چاپ اول)، تهران.
 20. سازمان اداری و استخدامی کشور (1395). نقشه راه اصلاح نظام اداری، (چاپ اول)، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور.
 21. سلجوقی، خسرو (1391). طرح سازمان‌دهی امور فرهنگی، (چاپ اول)، نشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 22. سلطانی، مسعود (1392). بررسی تأثیر سیاست‌های نظام اداری ابلاغ‌شده از سوی مقام رهبری، در توسعه فرهنگ سازمانی، فصلنامه دانش انتظامی، سال پانزدهم، شماره 3.
 23. طاهر پور کلانتری، حبیب‌اله و میر عبدالعظیمی، ملیحه، (1388). بررسی و اولویت‌بندی عوامل تحول اداری در ایران، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 71.
 24. طبری، مجتبی و محمدی، حامد (1393). موانع توسعه نظام اداری در کشورهای در حال ‌توسعه، فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 248.
 25. طوسی، محمدعلی (1392). فرهنگ‌سازمانی، (چاپ اول)، تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 26. عباسی، مهدی و جمال پور، میکائیل (1390). نقش فرهنگ‌سازمانی در ارتقای سلامت نظام اداری و سطح رضایتمندی مردم، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 55 و 56.
 27. فیض، محمد (1392). بررسی مسائل نظام اداری در ایران، پایگاه مقالات علمی مدیریت، انتشار 2012.
 28. قنبری، حبیب (1395). نقش صیانتی مدیران در کاهش جرائم کارکنان نیروی انتظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال یازدهم، شماره 3.
 29. معمارزاده­طهران، غلامرضا و نجفی، مهناز (1396). شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 30.
 30. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (1394). برنامه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری کشور.
 31. موسوی، سید یوسف و مرادی، بهمن (1394). راهکارهای نهادینه‌سازی فرهنگ خود حفاظتی در نیروی انتظامی، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال دهم، شماره 36.
 32. محسنی زنوز، سید جمال‌الدین و اصغری، رعنا (1393). نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، مجله اقتصادی، شماره 5 و 6.
 33. محمودی فر، یوسف (1390). تأثیر آموزش کارکنان در مورد طرح تکریم ارباب‌رجوع بر آگاهی، نگرش و عملکرد آن‌ها، فصلنامه همای سلامت، شماره 39.
 34. لطیفی، فریبا (1388). گفتاری بر بهترین مدیریت، (چاپ اول)، نشر فرا، تهران.
 35. وندال، فرنچ و سسیل، اچ­بل (2013). مدیریت تحول در سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی­فرد، (1394)، (چاپ نوزدهم)، انتشارات صفار.
 36. Cameron, K. S. and Quinn R. E. (2006), Diagnosing and changing organizational culture: based of the competing values framework, San Francisco: Jossey-Bass.
 37. Featherstone, Kevin (2014), Administrative Reform in Greece-A Report on a Keynote Policy Symposium of the Hellenic Observatory, LSE, The Symposium was held at the London School of Economics and Political Science (LSE) on April 11.
 38. Hartwich, F, M. monge porez L. Ampuero Ramos & J. Luis Soto (2007), Knowledge Management for agricultural innovation, Knowledge Management for Development Journal, 3(2):21-37.
 39. Kilmann, Ralph H, Saxton, Mary J, Serpa, Roy (2011), Issues in Understanding and Changing Culture, California.
 40. Murphy, Sean D. (2006), Principles of International Law, United States of America, Thomson/West.
 41. Kvale, Steinar (2009), Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing, Thousand Oaks, CA: Sage.
 42. Quinn, R. (2009), Diagnosing culture and changing organizational culture, New York: Addison Wesley.