سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر اساس مدل تورنس (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله با هدف سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر پایه‌ی مدل تورنس انجام ‌شده است. روش پژوهش پیمایشی بوده و برای سنجش خلاقیت مدیران فرهنگی از مدل سنجش خلاقیت تورنس که دربردارنده‌ی بعدهای سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری است، استفاده گردیده است. بر پایه‌ی این مدل با استفاده از ابزار پرسشنامه 60 سؤالی تورنس، اطلاعات موردنیاز از جامعه آماری 60 نفری مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان همدان به دست آمد. روایی پرسشنامه صوری بوده و دیدگاه اساتید روش و روان‌شناسی نیز در آن ها لحاظ شده است. پایایی آن‌ها ناشی از آلفای کرونباخ می­باشد که سیالی 705/.، بسط 774/.، ابتکار 746/. و انعطاف‌پذیری 657/. بوده است. ابرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) بهره برده شده است. نتیجه‌های به‌دست‌آمده بیانگر آن است که میزان خلاقیت مدیران، در بعدهای چهارگانه در حد مناسبی قرار دارد و مدیران فرهنگی ازنظر بعد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری از خلاقیت خوبی برخوردار هستند. وضعیت مدیریت فرهنگی بسیج دانشجویی نبز خلاقانه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Creativity of Cultural Directors of Student Mobilization Based on Torrance Model (Case Study of Universities in Hamadan Province)

نویسندگان [English]

 • Nematollah GHashemi 1
 • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 2
1 Lecturer and researcher at Imam Hossein Officer University
2 Assistant Professor of Sociology, Imam Hossein (a.s.) University
چکیده [English]

This paper aimed to measure the creativity of cultural managers of the student baseej based on Torrance model. The research method is survey and to measure the creativity of cultural managers, Torrance creativity model which has fluid, expansion, initiative and flexibility dimensions has been used. Based on this model, the required information was obtained from the 60-person statistical population of the students' baseej cultural managers of Hamadan universities using the 60-item Torrance questionnaire. Validity of the questionnaire is face and the viewpoints of the faculty members of the method and psychology are also considered in them. Their reliability is due to Cronbach's alpha which is fluid 705. Expansion 0.744. Initiative 0.746. And flexibility 0.657. It has been. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics (one-sample t-test). The results indicate that the creativity of managers is in a good level in the four dimensions and cultural managers have good creativity in terms of fluid, expansion, initiative and flexibility. The cultural management situation of the student baseej has also been creative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creativity
 • Cultural Directors
 • Student Mobilization
 • Torrance Model
 1. قرآن کریم
 2. آقایی فیشانی، تیمور (1374). خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها. تهران، انتشارات ترمه.
 3. حاتمی، حمیدرضا و رئیسی، حمید (1391). تحلیل بعد آموزشی مدل خلاقیت، مطالعه موردی سازمان علمی- آموزش نظامی، فصلنامه روان‌شناسی نظامی، سال سوم، شماره یازدهم، 69- 84.
 4. حاجی‌دخت، بهاره (1387). بررسی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و خلاقیت مدیران متوسطه دخترانه ارومیه.
 5. حسینی افضل السادات (1376). تحلیل خلاقیت در دوره‌های آموزش‌وپرورش. پایان‌نامه دکتری تربیت مدرس.
 6. پیر خائفی، علیرضا و رفیعیان، هاجر (1391)، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر. فصل‌نامه راهکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 4.
 7. پیر خائفی، علیرضا (1373). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر مقطع دوم نظری دبیرستان‎های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
 8. دائمی، حمیدرضا و مقیمی، فاطمه (1383). هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس. فصلنامه تازههای علوم شناختی، 3(6): 1-8
 9. سام خانیان، محمد ربیع (1381). خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی. چاپ اول، تهران: اسپند هنر.
 10. شکرویی، سیدعبا و میر کمالی، سید محمد (1394). تعریفی جامع از خلاقیت بر اساس ابعاد و مؤلفه‌های آن. دومین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فن‌آوری، به‌صورت الکترونیکی، شرکت علم محوران آسمان.

 

 1. شهرآرای، مهرناز، امیدان، ابوالقاسم و فرزاد، ولی‌الله (1381). تحلیل خلاقیت در کودکان، معرفی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 2، صص 191-213.
 2. شهرآرای، مهرناز؛ مدنی‌پور، رضا (1375). سازمان خلاق و نوآور. مجله دانش مدیریت. ش 34 و 35، ص 39-40.
 3. صادقی، منصور (1386). خلاقیت (رویکردی سیستمی، فرد، گروه، سازمان). انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
 4. صمدآقایی، جلیل (1385). تکنیک‌های خلاقیت فردی و گروهی. چاپ دوم، تهران: مؤسسه علی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 5. طالب بیدختی، عباس (1385). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان‌ها. ماهنامه تدبیر، شماره 152.
 6. قدرتی، مهدی؛ لامعلی، افروز؛ شریفی درآمدی، پرویز و حیدرعلی، هومن (1390). تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، شماره 3، سال اول.
 7. کولیوند، فرده و موسوی، فرانک (1394). سنجش میزان خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس مدل تورنس، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسیو مطالعات اجتماعی فرهنگی، تهران، تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 8. مقامی، حمیدرضا (1386)و فصلنامه تربیتی. شماره 9. تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی. ص 165-183
 9. مؤسسه spss (1384). خودآموز مبانی اس پی اس اس 12. ترجمۀ رضا رنجبری؛ سید طاهر شریعت پناهی. انتشارات غزال.
 10. Cristina E. Shally & jng zhou(2008) handbook organizational Creativity. Lawrence Erlbawm. Associationes. P4.
 11. Foley & Park(2005) Verbal Creativity and Schizotypal Personality in relation to prefrontal hemispheric laterality schizopherinia researcher.

 

 1. Fooly Doop & Park(2003) psychoses and Cretivity, is the missing link a biological mechanism relation to phospholipids turnover.
 2. Luthans, F (1995) "organizational behaveior", New York: Mc GRAW-Hill.
 3. Torrance, E. P, & Goff, K (1986) A quiet revolution. Journal of Creative Behavior, 23, 136-145.
 4. of SID.
 5. Steen, k (1974) Within you without yor the social psychology of creativity and beyond. Runcomarka. Albert Roberts, Theories Of Creativity stge Publications Lo
 6. Kiedrowski, p.J. (2006). "Quantitative assement of a senge learning organization intervention", The Learning Qrganization, Vol. 13, No. 4, pp:369-383.
 7. Furnham, A. &Bachtiar, V. (2008). Personality and intelligence as predictors of creativity. Personality and individual differences, 45(7), 613-617.
 8. Song, M. podoynitsyna, K. van der Bij, H. and halman, J. (2008). Success factorsin new ventures: a meta-nalysis. Journal of Product Innovation Management 25(1):7-2.
 9. Moran, P. (2005). Structural versus relational embeddedness: social capital and managerial performance. Strategic Management Journal 26(2):1129-1151.
 10. Ofir, C. Raghubir, P. Brosh, G. Monroe, K. B. and Heiman, A.(2008). Memory Based store Price Judgments: The Role of Knowledge and Shopping Experience. Journal of Retaling 84(4):414-423.
 11. Stoltzfus, G. Nibbelink, B. L. Vredenburg, D. and Thyrum, E. (2011). Gender, gender role, and creativity.Social Behavior and Personality 39(3): 425-432
 12. Saville, G. (2006). Emotional Intelligence in Policing. The police Chief, LXXIII, Alexandria VA. 39-49.
 13. Pandey, S. and Sharma, P. R. K. (2009). Organizational Factors forExploration and Expioitation. Journal of Technology Management & Innovation, 4(11). 48-58.
 14. Parker, J. (2008). The Impact of Visual Instruction on SudentGreativity. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University.
 15. Makel, M. and Plucer, j. (2008). Handbook of Giftedness in Children Marion, T. J. Thevenot, H. and Simposon, T. W. (2007). A cost-based methodology for evaluating product platform commonality sourcing decisions with two examples. International Journal of production Research 45(22):5285-5308.
 16. Guilford, J. P. (1967). The nature of human intellhgence. New York: McGraw-Hill. Harris, jJ. A. (2004). Measured intelligence, achievement, openness to experience, and creativity. Journal of Personality and Individual Differences 36,913-929.
 17. Wallach, M. A. (1971). The intelligence-creativity distinction. Morristown, NJ: General learning Press.
 18. Batey, M. Chamorro-Premuzic, T. &Furnham, A. (2009). Intelligence and personality as predictors of divergent thinking: the role of general, fluid and crystallisedintellingence. Thinking Skills and Creativity, 41,60-69.
 19. Furnham, A. &Bachtiar, V. (2008). Personality and intelligence as predictors of creativity. Personality and Individual Differences, 457,613-617.
 20. Yulin, Chieh. (2007).Factors affecting innovation in logistics technohogies for logistics service providers in China. Journal of Technology Management in China 2(1):22-37.
 21. Subramaniam, M. &Youndt, M. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal 48(3): 450-463.
 22. Baregheh, A. Rowley, J. and Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision 47(8): 1323-1339.
 23. Jimenez-Jimenez, Daniel, Sans-Valle, Raquel & Hernandez-Espallardo, Miguel (2008). Fostering Innovation: The role of market orientation and organizational Learning. European Journal of Innovation Management 11(3): 389-412.

Costelloe, T. M. (2008). Humes Phenomenology of the imaginyion. The Journal of Scottish Philosophy, 5(1), 31-25. Retrieved May 20, 2008, from Academic Search Complete database.