سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر اساس مدل تورنس (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله با هدف سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر پایه‌ی مدل تورنس انجام ‌شده است. روش پژوهش پیمایشی بوده و برای سنجش خلاقیت مدیران فرهنگی از مدل سنجش خلاقیت تورنس که دربردارنده‌ی بعدهای سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری است، استفاده گردیده است. بر پایه‌ی این مدل با استفاده از ابزار پرسشنامه 60 سؤالی تورنس، اطلاعات موردنیاز از جامعه آماری 60 نفری مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان همدان به دست آمد. روایی پرسشنامه صوری بوده و دیدگاه اساتید روش و روان‌شناسی نیز در آن ها لحاظ شده است. پایایی آن‌ها ناشی از آلفای کرونباخ می­باشد که سیالی 705/.، بسط 774/.، ابتکار 746/. و انعطاف‌پذیری 657/. بوده است. ابرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) بهره برده شده است. نتیجه‌های به‌دست‌آمده بیانگر آن است که میزان خلاقیت مدیران، در بعدهای چهارگانه در حد مناسبی قرار دارد و مدیران فرهنگی ازنظر بعد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری از خلاقیت خوبی برخوردار هستند. وضعیت مدیریت فرهنگی بسیج دانشجویی نبز خلاقانه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Creativity of Cultural Directors of Student Mobilization Based on Torrance Model (Case Study of Universities in Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • Nematollah GHashemi 1
  • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 2
1 Lecturer and researcher at Imam Hossein Officer University
2 Assistant Professor of Sociology, Imam Hossein (a.s.) University
چکیده [English]

This paper aimed to measure the creativity of cultural managers of the student baseej based on Torrance model. The research method is survey and to measure the creativity of cultural managers, Torrance creativity model which has fluid, expansion, initiative and flexibility dimensions has been used. Based on this model, the required information was obtained from the 60-person statistical population of the students' baseej cultural managers of Hamadan universities using the 60-item Torrance questionnaire. Validity of the questionnaire is face and the viewpoints of the faculty members of the method and psychology are also considered in them. Their reliability is due to Cronbach's alpha which is fluid 705. Expansion 0.744. Initiative 0.746. And flexibility 0.657. It has been. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics (one-sample t-test). The results indicate that the creativity of managers is in a good level in the four dimensions and cultural managers have good creativity in terms of fluid, expansion, initiative and flexibility. The cultural management situation of the student baseej has also been creative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Cultural Directors
  • Student Mobilization
  • Torrance Model