نقش سرمایه اجتماعی (از دو دیدگاه سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری) بر نگرش اقتصاد مقاومتی در سازمان (مطالعه موردی: پیمانکاران خاتم‌الانبیا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران

2 استادیارگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران

چکیده

واژه اقتصاد مقاومتی اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و بر این اساس، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نمودند. معظم­له برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را برشمردند. هدف این اقتصاد، بازسازی و احیای اقتصاد ملی است. لازم به ذکر است که رویکرد اقتصاد مقاومتی نه فقط در حوزه مصرف‌کننده (استفاده از محصولات نهایی داخلی)، بلکه در بخش صنعت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می­باشد. یکی از مفاهیم صنعتی موردنیاز برای تبیین و اجرایی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی، موضوع «لجستیک معکوس» است که در این پژوهش به آن توجهی ویژه شده است. در همین راستا در این پژوهش، نقش سرمایه اجتماعی از دو دیدگاه سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری در تبیین نگرش اقتصاد مقاومتی موردبررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در روشی توصیفی، اطلاعات جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه‌ای که روایی و پایی آن مورد تائید قرار گرفت، جمع‌آوری و تحلیل گردیده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پیمانکاران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) (438 پیمانکار) بودند که بر اساس جدول مورگان، حداقل نمونه‌ای برابر با 190 نفر تعیین شد؛ اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد پرسشنامه‌های غیرقابل‌قبول، در مجموع 230 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 217 پرسشنامه به صورت قابل‌قبول برگشت داده شد. در این پژوهش، افراد نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل، حاکی از این بود که هر دو مؤلفه سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری) نقش معناداری بر شکل‌گیری نگرش اقتصاد مقاومتی در ادراکات پیمانکاران خاتم‌الانبیا(ص) دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital (from Two Perspectives of Civil Social Capital and Social Working Capital) on Resistance Economics Attitude in Organization (Case Study: Khatamolanbia Contractors)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ebrahimi Varkiani 1
  • Mehrzad Minoei 2
  • Zadaleh Fathi 3
  • Arefeh Fadavi 3
1 PhD student, Department of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch – Tehran
2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Tehran
3 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Tehran
چکیده [English]

The word resistance economy was first proposed by the Supreme Leader and accordingly, the Supreme Leader of the Revolution introduced "resistance economy" as a meaning and concept of entrepreneurship. For the basic need of entrepreneurship, The Supreme Leader also addressed two reasons for "economic pressure of the enemies" and "the country's ready for mutation". The aim of this economy is to rebuild and revive the national economy. It should be noted that resistance economy approach is of special importance not only in the field of consumer (using final domestic products), but also in the industry sector. One of the industrial concepts needed to explain and executive the resistance economy strategy is the subject of "reverse logistics" which has been considered in this research. In this regard, the role of social capital from two perspectives of civil social capital and working social capital in the expression of resistance economy attitude has been investigated. This study was applied for purpose and in a descriptive method, the data of the study population were collected and analyzed using a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The statistical population of this study was all contractors of Khatamolanbia construction center (438 contractors) who according to Morgan table, at least one sample was determined equal to 190 people, but according to the predictions made about unacceptable questionnaires, a total of 230 questionnaires were distributed, of which 217 were returned acceptable. In this study, the samples were selected by available sampling method and were analyzed. The results of testing the hypotheses of this study using structural equations and Lisrel software indicated that both components of social capital (civil social capital and social working capital) have significant role in shaping the attitude of resistance economy in the perceptions of Khatamolanbia contractors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Civil Social Capital
  • Labor Social Capital
  • Culture of Resistance Economy