مدل رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نقطه کانونی قدرت نرم انقلاب اسلامی (مبتنی بر استقراء کنش گفتار مستخرج از بیانات معظم‌له)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشگاه باقر العلوم

چکیده

در مقاله حاضر، سعی شده است که با تحلیل بیانات مقام معظم رهبری ایراد شده در جمع عامة مردم و خواص بر اساس مدل‌های پنج­گانة کنش‌گفتاری، که عبارت‌اند از؛ کنش‌‌های گفتاریِ تقریری/ اعلامی، تصریحی/ توصیفی، احساسی، امری/ دستوری و تعهدی، به بررسی نحوة اِعمال رهبری معظم‌له از طریق ارتباط کلامی ایشان پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش شامل بیانات مقام معظم رهبری در دوران مسئولیت رهبری معظم‌له تا کنون بوده است. نمونه آماری شامل بیانات معظم‌له در جمع آحاد مردم در حرم رضوی و در ابتدای هر سال بوده که از 1369 تا 1398 ایراد فرموده‌اند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. برای سنجش روایی سنجه‌ تحقیق، پیش‌آزمونی به تعداد 20 نفر به روش گلوله برفی انجام شد و برای محاسبه پایایی سنجه تحقیق، با استفاده از روش فرمول آلفای کرونباخ، و دونیمه کردن تصادفی سنجه‌ها (841/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با بکارگیری نرم‌افزار Spss23، تفاوت کنش‌های پنج‌گانه گفتاری با استفاده از میانگین، نما، شاخص مجذور کای مخصوص داده‌های اسمی و انحراف استاندارد جهت محاسبه پراکندگی نمرات اطراف میانگین، تحلیل یافته‌ها انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده، حاکی از آن بود که، بیشترین کنش‌های گفتاری مربوط به کنش‌های تصریحی/ توصیفی با فراوانی 3/67٪ برای عامة مردم و 2/69٪ برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است. در مقابل کمترین کنش‌های گفتاری مربوط به کنش‌های تعهدی با فراوانی 2/1٪ برای عامة مردم و 3/1٪ برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است. در مجموع، نتایج آزمون کای اسکوئر حاکی از آن است که بین نوع کنش و نوع مخاطب رابطه معنی‌داری وجود دارد زیرا سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده کمتر از 05/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Based on Induction of Speech Action Consideration Extracted from Holiness's Statements

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Solgi 1
 • Ali Asghar Soltani 2
1 : Faculty member of Imam Hossein University of Officers and Guards Training
2 Associate Professor of Baqerul Uloom University
چکیده [English]

This paper tries to analyze the statements of the Supreme Leader in the general population and properties based on the five models of speech action, which are: speech functions of speech, speech, speech, expressive/descriptive, emotional, order/grammatical and commitment, to investigate the method of application of the supreme leadership through his verbal communication. The statistical population of the study included the statements of the Supreme Leader during the leadership of the Supreme Leader of The Leh. The statistical sample consisted of the great statements of Crush among the people in Razavi Shrine and at the beginning of each year which they were collected and analyzed by purposeful sampling method from 1990 to 2019. To measure the validity of the research measurement, pre-test was performed by snowball method and to calculate the reliability of the research scale, cronbach's alpha formula method and randomized two-half of the scales (0.841). For data analysis, the difference between five speech interactions was performed using mean, facade, chi-square index for nominal data and standard deviation to calculate the scattering of scores around the mean. The results showed that the most speech functions were related to expressive/descriptive functions with the frequency of 67.3% for the general population and 69.2% for the properties of the society (system brokers). In contrast, the least speech interactions were related to commitment activities with the frequency of 1.2% for the general population and 1.3% for the properties of the society (system brokers). In general, the results of Chi-square test indicated that there is a significant relationship between the type of interaction and the type of audience because the significant level obtained was less than 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khamenei Leadership Style
 • Statements of the Supreme Leader
 • Speech Action
 • Content Analysis
 • Properties
 • the General Public
 1. امام خمینی(ره). صحیفة نور.
 2. خامنه‌ای، سید علی (24/۰۷/1390). سایت رهبر انقلاب اسلامی ایران.
 3. احمدی، حسین (1392). رسانه‌های جمعی. تهران: نشر نی.
 4. الام، ک. (1382). نشانه‌شناسی تئأتر و درام. ترجمه ف. سجادی. تهران: نشر قطره.
 5. بوزان، باری (1389). «مردم، دولت‌ها و هراس: مشکل امنیت ملی در جهان سوم». در: ادوارد ای. آذر و چونگ این مون. امنیت ملی در جهان سوم. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
 6. پورسعید، فرزاد (1389). «مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)». فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، ش3 (پاییز): 29-53.
 7. پهلوان‌نژاد، محمدرضا و لیدا اصطهباناتی (1387). «بررسی کنش‌های گفتار در سخنرانی‌های رؤسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385، سازمان ملل». پژوهش‌های زبان‌های خارجی نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 51، ش208 (پاییز و زمستان): 1-22.
 8. خبرگزاری فارس (12/7/1398). جامعیت آقای خامنه‌ای در هیچ یک از علمای اسلام نیست «مصاحبه با مرحوم آیت‌الله مرتضی تهرانی». بخش فرهنگ و اندیشه.
 9. رابینز، استیفن (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.ص 776
 10. رسولی، مهستی و زهرا امیرآتشانی (1390). تحلیل محتوا با رویکرد درسی. چاپ اول. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 11. ساجدی، ابوالفضل (1381). «نظریه کنش گفتاری جان آستین و فهم زبان قرآن». قباست، ش25 (پاییز): 122-130.
 12. سرل، جان (1385). افعال گفتاری. ترجمة علی عبداللهی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 13. سلطانی، سید علی‌اصغر (1384). قدرت، گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران). تهران: نشر نی. ص272
 14. محمودی بختیاری، بهروز و سید مصطفی حسینی (1391). «بررسی نوبت‌گیری و کنش‌های‌گفتاری در نمایش‌نامة آهسته با گل سرخ با تکیه بر مطالعات سبک‌شناسی درام». نشریه هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی، سال 17، ش2 (پاییز و زمستان): 53-60.
 15. مطهری، مرتضی (1371). امامت و رهبری. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات صدرا. 206 ص.
 16. مطهری، مرتضی (1372). امدادهای غیبی در زندگی بشر. چاپ ششم. تهران: انتشارات صدرا.
 17. یول، جورج (1389). کاربردشناسی زبان. ترجمه محمد عموزاده مهدیرجی و منوچهر توانگر. چاپ چهارم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی. هفت،ص 168
 18. Carr, Caleb T. & David B. Schrock & Patricia Dauterman (2012). “Speech Acts Within Facebook Status Messages”. Journal of Language and Social Psychology, 31 (2) 176–196.
 19. Jørgensen, Marianne & Louise Phillips (2002). “Discourse Analysis as Theory and Method”. London: SAGE Publications Ltd. 229P.
 20. Koontz, Harold & Heinz Weihrich (1990). Essentials of Management. New York: M,C. Crow – Hill.
 21. Mann, Steven T. (2009)." `You're Fired': An Application of Speech Act Theory to 2 Samuel 15.23-16.14". Journal for the Study of the Old Testament, Vol 33 (3): 315-334.
 22. McNair, Lisa D. and Marie C. Paretti (2010). “Activity Theory, Speech Acts, and the ‘‘Doctrine of Infelicity’’: Connecting Language and Technology in Globally Networked Learning Environments”. Journal of Business and Technical Communication ,24 (3) 323-357.
 23. Searle, John R. (1969). Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Sperber, D. & Wilson D. (1986). Relevance. Oxford: Blackwell.