مدل نقش‌آفرینی مدیران فرهنگی در تحولات آتی شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌دکترای‌تخصصی‌رشته علوم‌ارتباطات‌اجتماعی، واحد علوم‌وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 دانشیارگروه پژوهشی مشارکت ها و ارتباطات، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اکنون در عصر ارتباطات و اطلاعات شاهد دگرگونی و تغییرات بزرگی در جامعه هستیم. ابزارهای جدید و نوینی ظهور پیدا کرده‌اند که در دهه‌های اخیر با شتاب زیادی مورد پذیرش استفاده‌ جوامع بشری قرار گرفته‌اند. به طور مسلم، این ابزارها اجتناب‌ناپذیرند، مسئله این است که چه مدلی را می‌توان برای نقش‌آفرینی مدیران فرهنگی در تحولات آتی شبکه‌های اجتماعی مجازی ارائه داد و این مدل دارای چه اجزا و روابط بین اجزا است. به همین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی در تحقیق و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و بهره‌گیری از روش گراندد تئوری[1] به ترسیم مدل نهایی تحقیق پرداخته شده است. پس از انجام مراحل کدگذاری، مدل نهایی تحقیق استخراج و چهار دسته از مقوله‌ها شناسایی شد که شامل: عوامل علی (مخاطب‌شناسی، فضای مبتنی بر فطرت، مدیریت رسانه، عقلانیت ذاتی، سواد رسانه‌ای، فقدان آینده‌پژوهی و بومی‌سازی)، عوامل مداخله‌گر (جامعه‌پذیری ناقص و قواعد و قوانین)، پدیده اصلی (فضای مجازی غیر همسو) و راهبردها می‌شود. از این یافته‌ها به طور کلی دو نقش اصلی برای مدیران فرهنگی نتیجه شده است: 1. توجه به نقطه قوت بیرونی و نقطه ضعف درونی در تحولات آتی شبکه‌های اجتماعی مجازی (شامل مقوله‌های مدیریت رسانه و مخاطب‌شناسی)؛ 2. توجه به شرایط زمینه‌ای در تحولات آتی شبکه‌های اجتماعی مجازی (شامل مقوله سواد رسانه‌ای). در پایان، روابط بین مقوله‌ها در یک مدل ترسیم و راهبردهای اساسی استخراج‌شده از مصاحبه‌ها در جهت نقش‌آفرینی مدیران فرهنگی در تحولات آتی شبکه‌های اجتماعی مجازی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Role Playing of Cultural Managers in the Upcoming (Future) Changes of Virtual Social Networks

نویسندگان [English]

 • hooman alvandi 1
 • Shahnaz Hashemi 2
 • afsaneh mozzafari 3
1 Ph.D. student in social communications, Islamic Azad University, Sciences and researches branch
2 Associate Professor, Partnership and Communications research of training research and planning Institution, Teran, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, in the age of communication and information, we are facing with a great transformation and changes in society. New and emerging tools have been appeared that have rapidly accepted and be used in the recent decades at the human societies. Obviously, these tools are unavoidable. Here, the question is what kind of model can be offered for the role playing of cultural managers in the upcoming developments and changes of virtual social networks. What components should this model have and what relationships there should be between them. For this reason, using the qualitative approach in researching and using the semi-structured interview tool and using the grounded theory method, the final model of the research has been drawn up. After the coding stages, the final model of the research extracted and four categories of it identified which includes: causal factors (audience managing, natural based environment, media management, intrinsic rationality, media literacy, lack of futurism and localization), interfering factors (incomplete socialization, methods and rules), the main phenomenon (non-consistent cyberspace) and strategies. From these findings, overall, two main roles for cultural managers have been obtained: 1. Attention to external strength and internal weakness in future developments changes of virtual social networks (including media and audience management); 2. Attention to the underlying conditions in the upcoming changes of virtual social networks (including the category of media literacy). at the end, the relationships among the categories showed in a model and the basic strategies which derived from the interviews to the role of cultural managers in the future developments and changes of virtual social networks have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Model
 • Cyberspace
 • Virtual Social Networks
 • Cultural Managers
 • Role-Playing
 1.  

  1. ازکیا، مصطفی و دیگران (1390). روش‌های کاربردی تحقیق، ج 2. تهران: کیهان.
  2. دلاور، علی (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
  3. کورت کرونین، اُدری (1385). «بسیج اینترنتی: شیوه نوین جذب نیروهای مردمی». ترجمه ناصر بلیغ، فصلنامه مطالعات بسیج. س 9. ش 33.
  4. لیندلف، تیلور، تامس و برایان (1392). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمه عبدالله گیویان. تهران: همشهری.
  5. مارشال، کاترین و راس من، گرچن (1381). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی (نشر اصلی 1995).
  6. محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش. ج 1، تهران: جامعه‌شناسان.
  7. Corbin, J. and A. Strauss (2008). Basics of qualitative Research, Third Edition, London: Sage Publications Inc.
  8. Charmaz, Kathy (2006). Gounding Grounded Theory:A PracticalGuide Through Qualitative Analysis, London: Sage Publications Ltd.
  9. Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity, Sociology press.
  10. leader.ir