بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض در بین مدیران سازمان‌های فرهنگی کشور (موردمطالعه: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Associate Professor of Communication Sciences, University of Tehran

2 استادیار علوم ارتباطات ، دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ بین هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض توسط مدیران فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی کشور به‌طور اعم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌طور اخص بوده است. روش پژوهش با توجه به  ماهیت تحقیق، توصیفی ـ همبستگی و با رویکرد پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 160 نفر مدیران و کارشناسان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، نمونه آماری برابر 113 نفر و با سطح خطای 5 درصد تعیین گردید. برای سنجش روایی سنجه‌ها، پیش‌آزمونی به تعداد 20 نفر به روش گلوله برفی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجه هوش فرهنگی (873/0) و برای سنجة اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض معادل (912/0) محاسبه گردید. برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزار 22Spss و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و آزمون کولموگراف- اسمیرنوف)، تحلیل یافته‌ها انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی مدیران و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض همبستگی معنی‌دار وجود دارد. معنی‌داری محاسبه شده بین متغیرهای هوش فرهنگی و استراتژی راه‌حل گرایی (612/0 =r)، و جهت همبستگی مثبت بود و حاکی از آن است که هراندازه هوش فرهنگی فراشناختی مدیران بالاتر باشد کاربرد استراتژی راه‌حل گرایی از سوی آنان بیشتر خواهد بود؛ و در مقابل، بین هوش فرهنگی و استراتژی عدم مقابله با ضریب همبستگی (076/0 - =r) و استراتژی کنترل (143/0- =r) و جهت همبستگی با این دو متغیر منفی و معکوس است و حاکی از آن است که هراندازه هوش فرهنگی مدیران بالاتر باشد، کاربرد دو استراتژی عدم مقابله و کنترل توسط آنان برای مدیریت تعارض پائین تر است و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Cultural Intelligence and Adoption of Conflict Management Strategies Among Managers of Cultural Organizations in Iran (Case study: Islamic Culture and Communication Organization)

نویسندگان [English]

  • Masood Kosari 1
  • Mehdi Montazer Qaem 2
  • Gholam reza Solgi 3
1 Associate Professor of Communication Sciences, University of Tehran
2 Assistant Professor of Communication Sciences, University of Tehran
3 Faculty Member of Imam Hossein (AS) Military University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between cultural intelligence and conflict management strategies by cultural managers in cultural organizations in cluding Islamic Culture and Communication Organization in particular. The research method is descriptive correlation and survey approach. The statistical population of the study consisted of 160 managers and cultural experts of Islamic Culture and Communication Organization who were selected by using cochran sample size determination formula, the sample was 113 persons and the error level was 5%. To measure the validity of the measures, 20 subjects were snowbulleted and Cronbach's alpha coefficient was calculated for cultural intelligence (0.873) and for measurement of conflict management strategies (0.912). Data were analyzed by SPSS 22 software using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Spearman correlation tests and Kolmogoraf-Smirnov test). The findings showed that there was a significant correlation between managers' cultural intelligence and adopting conflict management strategies. The calculated significant relationship between cultural intelligence and solution-oriented strategy (r=0.612) variables and positive correlation direction indicates that the higher the cultural and metacognitive intelligence of managers, the more they use solution-oriented strategy a[1]nd in contrast, between cultural intelligence and non-coping strategy The correlation (r=-0.076) and control strategy (r=-0.143) and the direction of correlation with these two variables are negative and inverse and indicate that the higher the cultural intelligence of managers, the lower the application of two strategies of non-confrontation and control by them to manage conflict and vice versa. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Intercultural Communication
  • Cultural Intelligence
  • Conflict Management Strategies