بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض در بین مدیران سازمان‌های فرهنگی کشور (موردمطالعه: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Associate Professor of Communication Sciences, University of Tehran

2 استادیار علوم ارتباطات ، دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ بین هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض توسط مدیران فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی کشور به‌طور اعم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌طور اخص بوده است. روش پژوهش با توجه به  ماهیت تحقیق، توصیفی ـ همبستگی و با رویکرد پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 160 نفر مدیران و کارشناسان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، نمونه آماری برابر 113 نفر و با سطح خطای 5 درصد تعیین گردید. برای سنجش روایی سنجه‌ها، پیش‌آزمونی به تعداد 20 نفر به روش گلوله برفی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجه هوش فرهنگی (873/0) و برای سنجة اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض معادل (912/0) محاسبه گردید. برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزار 22Spss و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و آزمون کولموگراف- اسمیرنوف)، تحلیل یافته‌ها انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی مدیران و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض همبستگی معنی‌دار وجود دارد. معنی‌داری محاسبه شده بین متغیرهای هوش فرهنگی و استراتژی راه‌حل گرایی (612/0 =r)، و جهت همبستگی مثبت بود و حاکی از آن است که هراندازه هوش فرهنگی فراشناختی مدیران بالاتر باشد کاربرد استراتژی راه‌حل گرایی از سوی آنان بیشتر خواهد بود؛ و در مقابل، بین هوش فرهنگی و استراتژی عدم مقابله با ضریب همبستگی (076/0 - =r) و استراتژی کنترل (143/0- =r) و جهت همبستگی با این دو متغیر منفی و معکوس است و حاکی از آن است که هراندازه هوش فرهنگی مدیران بالاتر باشد، کاربرد دو استراتژی عدم مقابله و کنترل توسط آنان برای مدیریت تعارض پائین تر است و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Cultural Intelligence and Adoption of Conflict Management Strategies Among Managers of Cultural Organizations in Iran (Case study: Islamic Culture and Communication Organization)

نویسندگان [English]

 • Masood Kosari 1
 • Mehdi Montazer Qaem 2
 • Gholam reza Solgi 3
1 Associate Professor of Communication Sciences, University of Tehran
2 Assistant Professor of Communication Sciences, University of Tehran
3 Faculty Member of Imam Hossein (AS) Military University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between cultural intelligence and conflict management strategies by cultural managers in cultural organizations in cluding Islamic Culture and Communication Organization in particular. The research method is descriptive correlation and survey approach. The statistical population of the study consisted of 160 managers and cultural experts of Islamic Culture and Communication Organization who were selected by using cochran sample size determination formula, the sample was 113 persons and the error level was 5%. To measure the validity of the measures, 20 subjects were snowbulleted and Cronbach's alpha coefficient was calculated for cultural intelligence (0.873) and for measurement of conflict management strategies (0.912). Data were analyzed by SPSS 22 software using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Spearman correlation tests and Kolmogoraf-Smirnov test). The findings showed that there was a significant correlation between managers' cultural intelligence and adopting conflict management strategies. The calculated significant relationship between cultural intelligence and solution-oriented strategy (r=0.612) variables and positive correlation direction indicates that the higher the cultural and metacognitive intelligence of managers, the more they use solution-oriented strategy a[1]nd in contrast, between cultural intelligence and non-coping strategy The correlation (r=-0.076) and control strategy (r=-0.143) and the direction of correlation with these two variables are negative and inverse and indicate that the higher the cultural intelligence of managers, the lower the application of two strategies of non-confrontation and control by them to manage conflict and vice versa. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication
 • Intercultural Communication
 • Cultural Intelligence
 • Conflict Management Strategies
 1. آقایی، مریم؛ اله‌وردی، زهرا و باغبانی آرانی، ابوالفضل (1390). هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم با تأکید بر هوش فرهنگی، اخلاقی، عاطفی. تهران: جامعه‌شناسان.
 2. استرنبرگ، رابرت؛ کافمن، جیمز و گریگورنکو، النا (1390). هوش کاربردی. ترجمه مسعود بابازاده. تهران: ساوالان.
 3. الوانی، مهدی (1383). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
 4. ایزدی یزدان‌آبادی، احمد (1379). مدیریت تعارض. تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشار.
 5. پیرزاده، ا.؛ علوی، س. ب. (1389). «رابطة بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‌های کوچک و متوسط». فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، ش20(زمستان): 27-48.
 6. توماس، دیوید کلینتون و اینکسن، کر (1386). مهارتهای انسانی برای کسب‌وکار جهانی، هوش فرهنگی. ترجمة ناصر میرسپاسی، احمد ودادی، اعظم دشتی، تهران: انتشارات میثاق همکاران.
 7. حافظ‌نیا، محمدرضا (1380). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.
 8. حسینی، محمدعلی؛ عظیم ‌زاده‌، الهه (1392). «همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مدیریت تعارض در پرستاران». مدیریت ارتقای سلامت، دوره 2، ش4(پاییز): 16-23.
 9. حیدری، زهرا؛ عسکریان، مصطفی؛ دوایی، مهدی (1389). بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران». فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، سال اول، ش3 (تابستان): 65-74.
 10. دهشیری، محمدرضا (1393). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 11. رابینز، استفان پی. (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 12. رضائیان، علی (1382). مدیریت تعارض و مذاکره. تهران: سمت.
 13. سکاران، اوما (1386). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 14. هومن، حیدر علی (1380). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری. چاپ اول. تهران: انتشارات پارسا.
 15. Ang, Soon; Van Dyne, Linn (2008). "Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness, and Nomological Network". In: Handbook of cultural intelligence: theory, measurement, and applications. Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc. P3-15.
 16. Ang, Soon; Van Dvne, Linn; Koh, Ch. (2007)."Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural judgment and Decision Making Cultural Adaptation and Task Performance". Journal of Management and Organization Review. 3, No.1: 335.
 17. Ang Soon; Van Dvne, Linn; Koh, Ch. (2006). "Personality correlates of the four factor model of cultural intelligence". Journal of Group Organization and Management. Vol. 31, No.1: 100-123.
 18. Ang, Soon; Van Dyne, Linn; Tan, Mei Ling (2011). “Cultural Intelligence”. In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Edited by Robert J. Sternberg and Scott Barry Kaufman. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.: P 582-602

http://www.cqtesting.com/papers/Ang_Van%20Dyne_Tan%202010%20chapter%20in%20Sternberg.pdf.

 1. Brislin, R. Worthley, R., & MacNab, B. (2006), "Cultural intelligence: Understanding behaviors that serve people’s goals", Group and Organization Management, Vol. 31: 40–55.
 2. Butcher, Richard D. (2008). Building Cultural Intelligence: Nine Megaskills. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 3. Early, P. Christopher; Ang, Soon (2003). Cultural Intelligence: individual interactions across cultures. Palo Alto, CA Stanford business books. Available From: http://www.amazon.com.
 4. Ebrahimi, Hadis; Fazel, Sepideh; Ghaderi Samani, Lale (2013). "Investigating the Effects of conflict styles from the perspective of Kenneth Thomas on Cooperation and performance of staff (Case Study: Corporate Snowa)". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 12 (December): 684-696. Available From:

http://hrmars.com/hrmars_papers/Investigating_the_Effects_of_conflict_styles_from_the_perspective_of_KennethThomas_on_Cooperation_and_performance_of_staff_(Case_Study_Corporate_Snowa).pdf 

 

 

 1. Earley, P. Christopher; Mosakowski, Elaine (2004). "Cultural Intelligence". Harvard Business Review. 82, No.11: 139-146. Available From:

https://www.aub.edu.lb/fm/fao/fd/Documents/cltrlIntgnc.pdf

 1. Jahaniyan, R. (2011). "The relation of emotional intelligence and conflict management strategies of Lorestan Province Hospital managers". Pajouheshgar (Journal of Management), 8: 1-8.
 2. Lugo, M. (2007). "An Examination of Cultural in intercultural environments: The relation between cultural intelligence factors and BIG five personality traits". Dissertation for the degree of doctor of philosophy.
 3. Moody, M. C. (2008). "Adaptive behavior in intercultural environments: The relationship between cultural intelligence factors and big five personality traits". (Doctoral dissertation). Dissertation Abstracts International, 68,
 4. Robbins, Stephen p. (1998). Management Concept and Application. 2 Th Ed, New Jersey: Prentice – Hall.
 5. Stallter, Tom (2009) "Cultural Intelligence: A Model for Cross-Cultural Problem Solving". Missiology: An International Review, XXXVII, No. 4 (October). Available From:

http://www.mydarknight.com/wp-content/uploads/2013/03/Cultural-Intellige nce.pdf

 1. Sternberg, Robert (1986). "A framework for understanding conceptions of intelligence". In: R. J. Sternberg & D. K. Detterman (Eds.), What is intelligence? Contemporary viewpoints on its nature and definition: 3–15. Norwood, NJ: Ablex.
 2. Sternberg, Robert J.; Grigorenko, Elena L. (2006). "Cultural Intelligence and Successful Intelligence". Group & Organization Management. Published by: Sage. 26-39. Available From: http://gom.sagepub.com/content/31/1/27
 3. Tan, Joo-seng (2004). "Cultural Intelligence and the Global Economy". Journal of LIA. Vol. 24, No.5 (November- December): 19-21. Available From:

http://www.ccl.org/Leadership/pdf/publications/lia/v24n5question.pdf

 1. Thomas, David C. [et al].(2008). "Cultural Intelligence Domain and Assessment". International Journal of Cross Cultural Management. Vol 8(2): 123–143. Available From:

http://ccm.sagepub.com.ezproxy.saintleo.edu/content/8/2/123.full.pdf+html

 1. Thomas, David C. & Inkson, K.,(2003). Cultural Intelligence: People Skills for Global Business, San Francisco: Berrett - Koehler Publishers.
 2. Thomas, K. (1992). "Conflict and Conflict Management: Reflections and update". Journal of Organizational Behavior. Vol.13: 265-274.