تحلیل محیطی سامانة فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر پایة دریافتی از بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشکده علوم اداری و اقتصاد ولی عصر(عج). رفسنجان. ایران

2 دانشکده علوم اداری و اقتصاد ولی عصر(عج). رفسنجان. ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی. دانشکده علوم اداری و اقتصاد سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران جوهره­ای فرهنگی دارد و از این رو، برنامه­ریزی راهبردی فرهنگی در آن حیاتی است. برنامه­ریزی راهبردی فرهنگی مستلزم تحلیل محیطی سامانة فرهنگی است. پژوهش حاضر با تکیه بر بیانات رهبر انقلاب کوشیده است تا با استفاده از راهبرد پژوهشی تحلیل محتوا، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها،تهدیدها و وضعیت مطلوب این سامانه را شناسایی کند. یافته­های پژوهش به شناسایی 6 قوت (وجود نیروی کارآمد مؤمن ارزشی اصیل، ایمان ملی، توانایی­های ذاتی و استعدادهای درونی، دل دادن ملت به مجاهدت و ایثارگری، همبستگى و همدلى ملی و وجود مراجع تقلید آگاه)، 2 ضعف (ضعف امکانات فرهنگی و بدعملی بخش­های فرهنگی)، 2 فرصت (ضعف دشمن خارجی در مقابله با نیروی ملی و سلاح تبلیغات)، 16 تهدید (القای توهم دشمنی، امکانات فراوان دشمن، سوءاستفاده از مسائل عام و موسمی، انتساب همة ضعف­ها به نظام اسلامی، ایجاد دل­سردی نسبت به آرمان­های انقلاب، حمله به تفکر شیعی انقلابی و مبانی حکومت اسلامی، مرعوب­سازی مردم در برابر غرب، استحالة فرهنگی، شایعه­پراکنی علیه انقلاب اسلامی، سنگ­اندازی در حل مشکلات مردم، فسادانگیزی، استعمار فرانو برای ایمان­زدایی، تمسخر مظاهر فرهنگ شیعی، تحقیر جریان فرهنگی شیعی انقلابی و ارتجاع به غرب)، وضعیت مطلوب و منطقه راهبردی فرهنگی انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Analysis of the Cultural System of the Islamic Republic of Iran Based on a Statement from the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • Mostafa Hadvinejad 1
 • Zainab Bakhtiari 2
 • farahnaz ahang 3
1 Associate Professor, Department of Public Administration. Vali-e-Asr Faculty of Administrative Sciences and Economics. Rafsanjan, Iran
2 Master of Public Administration. Vali-e-Asr Faculty of Administrative Sciences and Economics. Rafsanjan, Iran
3 Ph.D student in Public Administration. Sistan and Baluchestan Faculty of Administrative Sciences and Economics. Zahedan, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has a cultural essence and therefore, strategic cultural planning is vital in it. Cultural strategic planning requires environmental analysis of cultural system. Relying on the statements of the Leader of the Revolution, the present study has seded to identify the desired situation of this system using content analysis research strategy. The findings identified 6 strengths (the existence of efficient believing force of original value, national idealism, inherent abilities and inner talents, the nation's attachment to mujahedin and veterans, national solidarity and emanation and the existence of knowledgeable imitation authorities) 2 weaknesses (weakness of cultural facilities and bad things), 2 opportunities (weakness of foreign enemy in the face of national force and propaganda weapon), 16 threats (induction of animose, abundant enemy facilities, abuse of general and monsoon issues, assignment of all weaknesses The Islamic system, creating a cold-minded attitude towards the ideals of the revolution, attacking the revolutionary Shia thinking and the foundations of the Islamic government, making people angry against the West, cultural semantics, rumors of dispersion against the Islamic Revolution, stone The conference was conducted to solve the problems of the people, corruption, metano colonization for disbelief, mocking the manifestations of Shia culture, humiliation of the revolutionary Shia cultural flow and referral to the West), the desired situation and the cultural strategic area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture
 • Strategic Planning
 • Content Analysis
 • Environmental Analysis
 • Imam Khamenei
 1. آهنگ، فرحناز (1394). «اتصال استراتژی به عملیات». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 2. ابطحی، سیدمصطفی (1393). «الزامات اجتماعی سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات میان‌فرهنگی، 9(21)، 71-98.
 3. ادیب، مصطفی (1387). «جهانی شدن، فرصت­ها و تهدیدهای فراروی ایران اسلامی با تأکید بر راهبرد فرهنگی». نامة پژوهش فرهنگی، 9(1)، 12-36.
 4. اسکندرپور، بهروز (1396). «طراحی مدل ارزش­های فرهنگی اسلامی در دانشگاه پیام نور». فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(3)، 372-369.
 5. اشنایدر، سوزان سی. و ژان لویی بارسو (1379). مدیریت در پهنه فرهنگ­ها. ترجمة سید محمد اعرابی و داود یزدی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 6. افتخاری، اصغر و باباخانی، مجتبی (1395). «سیاست و فرهنگ: شاخص­های سیاست­گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی». تحقیقات فرهنگی ایران، 9(3)، 57-90.
 7. اکبری، محمدعلی؛ رامش­گر، ریحانه. (1381). «تجربیاتی از برنامه­ریزی فرهنگی در ایران 57-1320». فصلنامة فرهنگ عمومی، زمستان (33)، 31-24.
 8. بوستانی، حمیدرضا؛ بانشی، عباد الله؛ و شاکری، احمد (1396). «اولویت­بندی مؤلفه­های فرهنگ سازمانی از منظر نهج­البلاغه در دانشگاه اسلامی». مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(1)، 62-78.
 9. جعفری، محمدتقی (1378). «فرهنگ از نگاه علامه محمدتقی جعفری». کیهان فرهنگی، 157، 4-8.
 10. جهان­بخش گنجه، صادق (1396). «بررسی تطبیقی مکاتب فرهنگی و جامعه­شناسی فرهنگی». مطالعات میان­فرهنگی، 12(23)، 109-139.
 11. حاجی­ملامیرزایی، حمید؛ پورسعید، سیدمحمدصادق؛ و فاضل­زاده، رسول (1395). «تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه­ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(1)، 131-152.
 12. خاشعی، وحید؛ و مستمع، رضا (1392). «سیاست­گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی». مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 14(24)، 64-81.
 13. دیوید، فرد. (1382). مدیریت راهبردی. ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 14. رضایی، حسین؛ و سبزی­کار، حسین (1391). «بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی». نظم و امنیت اجتماعی، 4(3)، 174-205.
 15. رضایی، علی­اکبر؛ فردرو، محسن (1388). آشنایی با اصول برنامه­ریزی و برنامه­ریزی فرهنگی، تهران: انتشارات عباسی.
 16. زرگر، علیرضا؛ و زهرا، نفر (1394). «الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی دانشجویی از دیدگاه امام خمینی(ره)». فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(1)، 128-150.
 17. شاطری­پور اصفهانی، شهید؛ و نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (1391). «تأثیرات جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیش­گیری اجتماعی از جرم». مجلس و راهبرد، 19(69)، 120- 150.
 18. شریفی، سید علیرضا، فاضلی، عبدالرضا (1391). «واکاوی سیاست­گزاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران: آسیب­ها و راهبردها». مجلس و راهبرد، (1)19، 90-55.
 19. عسکری وزیری، علی؛ زارعی متین، حسن؛ و امیری، علی­نقی (1391). «ارائه الگوی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج­البلاغه». مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(3)، 402-422.
 20. عیوضی، علی­رضا (1386). «فرهنگ اسلامی: مفاهیم، ویژگی­ها و اصول». زمان، 58، 1-10.
 21. فاضلی، عبدالرضا (1390). «درآمدی بر نقش برنامه­ریزی استراتژیک در تحقق چشم­انداز ملی (مطالعة موردی: چشم­انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران)». مجلس و راهبرد، 18(67)، 253-287.
 22. کریمی مله، علی، بلباسی، میثم، قربی، سید محمدجواد (1397). «عناصر هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: نمونه­کاوی سند مؤلفه­های هویت ملی ایرانیان». پژوهش­های راهبردی سیاست، (25)7، 282-251.

 

 1. محمدزاده، علی (1396). «بررسی آسیب‌های فرهنگی- روان‌شناختی اساسی در بین دانشجویان». فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(1)، 75-56.
 2. مرصوصی، نفیسه؛ حیدری‌فر، محمدرئوف؛ و پاکهیده، اقبال (1395). «جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام فرهنگی در ایران». الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 4(8)، 127-159.
 3. مقتدایی، مرتضی؛ ازغدی، علی­رضا؛ طاهری، ابوالقاسم؛ و صلاحی، ملک­یحیی (1397). «سیاست­گذاری فرهنگی و مدیریت شکاف نسلی در ایران». مطالعات میان­فرهنگی، 13(43)، 131-141.
 4. منیری، مهدی؛ صالحی امیری، سیدرضا؛ و چاوش­باشی، فرزانه (1396). «ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات فرهنگ ارتباطات، 19(41)، 122-149.
 5. میرفخرایی، محمدحسین؛ و بشیر، حسن (1396). «فرصت­ها و چالش­های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پنج کشور عربی خلیج فارس». مطالعات میان فرهنگی، 12(33)، 136-164.
 6. هاشمی علی­آبادی، سید احمد (1395). «بررسی شاخص­های فرهنگ اسلامی در نگاه قرآن». مطالعه تاریخ و تمدن ایران و اسلام، 1(2)، 50-64.