جایگاه هویت ملی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

3 دانشگاه قم

چکیده

هویت ملی نشانگر شخصیت هر ملت است که می‌تواند آن ملت را در بین سایر ملل مطرح و برجسته نماید. هدف این بررسی، تعیین میزان توجه کتاب‌های درسی دوره­ی ابتدایی به مقوله هویت ملی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا می­باشد. جامعه آماری کلیه 43 کتاب درسی دوره­ی ابتدایی چاپ شده در سال 1396 است که با استفاده روش سرشماری (تمام شماری)، تمام جامعه آماری موردمطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم تحلیل محتوای کتاب‌های درسی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا به کمک تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌های هویت ملی (فرهنگی، سیاسی، نمادها)، مؤلفه سیاسی با 274 مورد، مؤلفه فرهنگی 273 مورد و نمادها 195 مورد در کتاب‌های درسی بکار رفته‌اند. همچنین یافته­ها نشان داد که بیشترین مقدار ضریب اهمیت در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی را پایه سوم و کمترین مقدار را پایه دوم ابتدایی داشته­ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of National Identity in Iranian Elementary School Textbooks

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Fereshteh Safari 2
  • Reza Jafari Harandi 3
1 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, University of Qom, Qom, Iran
2 M.Sc. Student of Information Science and Knowledge Qom University
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

National identity represents the personality of every nation that can be raised and highlighted among other nations. The aim of this study was to determine the attention of primary school textbooks to national identity. The research method is descriptive content analysis. The statistical population of all 43 primary school textbooks published in 2017 was studied using census method. Data collection tool was a researcher-made content analysis form of textbooks. Content analysis was used to analyze the data using The Shanon Entherapy Technique. The findings showed that among the components of national identity (cultural, political, symbols), political component with 274 cases, cultural component of 273 cases and symbols 195 cases were used in textbooks. The findings also showed that the highest importance coefficient in primary school textbooks had the third and lowest values in the second grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary School
  • National Identity
  • Cultural Component
  • Political Component
  • Symbols
  • Content Analysis