شناسایی مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامه‌های آئینی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

تهدید نرم یکی از شیوه­های کارامد و اثرگذاری است که دشمنان برای نفوذ و آسیب رساندن به سایر جوامع به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده می­کنند و شامل حوزه­های مختلفی است که مهم‌ترین آن، حوزه فرهنگی است. هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامه­های آئینی» از منظر قرآن کریم و سیره نبوی است. روش تحقیق، داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به شیوه کیفی است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه­ای، روش گردآوری داده­ها، کتابخانه­ای و خبرگی و ابزار آن، فیش‌برداری، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل آیات قرآن کریم، تفاسیر با رویکرد فرهنگی- تربیتی، کتب سیره نبوی و نیز تعداد 36 نفر خبره و صاحب‌نظر به‌صورت تمام شمار و هدفمند است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که، تهدید نرم فرهنگی بر پایه«فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامه­های آئینی»، علیه مرجع امنیت اسلامی، یعنی دین، مردم و رهبری کاربرد دارد و مؤلفه­های آن شامل «شایعه‌پراکنی»، «تحریف اعتقادات»، «ارتداد و بازگشت از دین»، «توطئه و نقشه­های مخفیانه»، «فتنه‌انگیزی و فساد در جامعه»، «تعصب جاهلی و اطاعت کورکورانه»، «شبهه‌افکنی در اعتقادات و باورهای دینی»، «ایجاد رعب و وحشت در جامعه» و«هوچیگری و اختلال در برنامه‌های دینی» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of the Soft Cultural Threat from the View Point of the Holy Qur'an and the Prophetic Character Based on "Sedition and Corruption in Religious Foundations and Religious Programs"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Moslemi 1
  • Seyyed Ali Akbar Rabia Nattaj 2
  • Hadi Tajik 3
  • mohsen musavi 4
1 : Ph.D. student in Quran and Hadis sciences, Mzandaran University, Babolsar
2 Associate Professor in Quran and Hadis sciences, Mzandaran University, Babolsar
3 Assistant Professor in strategic studies, Imam Hussein (pbuh) comprehensive University
4 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Soft Threat is one of the most effective and efficient methods that enemies use to influence and harm other communities, especially the Islamic Republic of Iran, and includes various areas, the most important of which is the cultural field. The purpose of this research is to investigate and identify the elements of cultural soft threat based on "sedition and corruption in religious foundations and religious programs" from the perspective of the Holy Qur'an and the Prophetic character. The research method is data base (grounded theory) in a qualitative way. Type of research, is applied-development, data collection method, library and expertise, and tools, are scans, interviews and questionnaires. The statistical population of the research includes Quranic verses, interpretations with a cultural-educational approach, prophetic books, as well as 36 well-known and holistic scholars. The results of the research indicate that the cultural soft threat based on "sedition and corruption in religious foundations and religious programs" has been used against the Islamic security reference, namely, religion, people and leadership, and its components include "gossiping", "alteration of religious beliefs", " "Apostasy and returning from religion", "conspiracy and secret plans," "sedition and corruption in society," "ignorance bias and blind obedience," "causing suspicious in religious beliefs," "causing terror in society," and " hooliganism and disrupting religious programs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threats
  • Cultural Soft Wares
  • Holy Quran
  • Prophetic Character
  • Sedition and Corruption