مطالعة سنجش تفاوت میزان دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

4 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای انجام شده است. در این پژوهش، از مدل چند بعدی گلاک و استارک بهره برده‌ایم. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن، دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال بودند که شمارشان 2483 نفر می‌باشد. حجم نمونه دربردارندة 335 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای نسبت به حجم برحسب تعداد مدرسه‌ها بوده است. ابزار سنجش فرضیه‌ها پرسشنامه است. پرسشنامه نیز به شکل طیف لیکرت پنج گزینه‌ای بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss، پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جدول‌های یک‌بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که میزان دین‌داری و بعدهای آن که دربردارندة بعد اعتقادی، مناسکی و عاطفی است در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای تفاوت دارند. دین‌داران جامعه آماری ما کمتر از ماهواره استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Measuring the Differences Degree of Religiosity of High School Students in Khalkhal City and Using the Satellite Networks

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
  • Ali Bagh Nasrabadi 2
  • Eghbaleh Azizkhani 3
  • Somayeh Malekei 4
1 Assistant Professor of Sociology, Imam Hossein (a.s.) University
2 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute
3 Assistant Professor Islamic Azad University
4 Master of Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to measure the differences degree of religiosity of high school students in Khalkhal city and using the satellite networks. In this study, we used the Glad and Stark multi-dimensional model. This research is conducted through a survey method. The statistical population of this study was high school students in Khalkhal city with 2,483 people. The sample size contains 335 people, which is obtained using the Cochran formula. The staging method for the sample has been chosen by volume to population in terms of the number of schools. The instrument for measuring the hypotheses is a questionnaire. The questionnaire was in the form of a five-choice Likert spectrum. For data analysis, descriptive and inferential statistics and SPSS software has been used. The information has been arranged in the form of one-dimensional and two-dimensional tables after preparing the matrix table. Findings of the research indicate that the level of religiosity and its dimensions, which include religious, religious acts, and emotional aspects, differ in the use of the satellite networks. The religion of our statistical community is less likely to use the satellite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite Networks
  • the Beliefs of Religion Aspect
  • the Religious Acts Dimension
  • the Religious Emotional Dimension
  • the Religious Outcomes Dimension