مطالعة سنجش تفاوت میزان دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

4 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای انجام شده است. در این پژوهش، از مدل چند بعدی گلاک و استارک بهره برده‌ایم. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن، دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر خلخال بودند که شمارشان 2483 نفر می‌باشد. حجم نمونه دربردارندة 335 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای نسبت به حجم برحسب تعداد مدرسه‌ها بوده است. ابزار سنجش فرضیه‌ها پرسشنامه است. پرسشنامه نیز به شکل طیف لیکرت پنج گزینه‌ای بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss، پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جدول‌های یک‌بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که میزان دین‌داری و بعدهای آن که دربردارندة بعد اعتقادی، مناسکی و عاطفی است در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای تفاوت دارند. دین‌داران جامعه آماری ما کمتر از ماهواره استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Measuring the Differences Degree of Religiosity of High School Students in Khalkhal City and Using the Satellite Networks

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
 • Ali Bagh Nasrabadi 2
 • Eghbaleh Azizkhani 3
 • Somayeh Malekei 4
1 Assistant Professor of Sociology, Imam Hossein (a.s.) University
2 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute
3 Assistant Professor Islamic Azad University
4 Master of Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to measure the differences degree of religiosity of high school students in Khalkhal city and using the satellite networks. In this study, we used the Glad and Stark multi-dimensional model. This research is conducted through a survey method. The statistical population of this study was high school students in Khalkhal city with 2,483 people. The sample size contains 335 people, which is obtained using the Cochran formula. The staging method for the sample has been chosen by volume to population in terms of the number of schools. The instrument for measuring the hypotheses is a questionnaire. The questionnaire was in the form of a five-choice Likert spectrum. For data analysis, descriptive and inferential statistics and SPSS software has been used. The information has been arranged in the form of one-dimensional and two-dimensional tables after preparing the matrix table. Findings of the research indicate that the level of religiosity and its dimensions, which include religious, religious acts, and emotional aspects, differ in the use of the satellite networks. The religion of our statistical community is less likely to use the satellite.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satellite Networks
 • the Beliefs of Religion Aspect
 • the Religious Acts Dimension
 • the Religious Emotional Dimension
 • the Religious Outcomes Dimension
 1. آرون، ریمون (1375). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمة باقر پرهام. تهران: نشر علمی فرهنگ.
 2. آسابرگر، آرتور (1383). روش‌های تحلیل رسانه‌ها. ترجمه پرویز اجلالی. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چ 2. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 3. احمدی، یعقوب (1388). «وضعیت دین‌داری و نگرش به آینده دین در میان نسل‌ها، مطالعه موردی شهر سنندج». خانه معرفت فرهنگی اجتماعی. س اول، ش اول. صص 17-44.
 4. پولادی کمال (1387). «جهانی‌شدن و هویت فرهنگی»، پژوهش‌نامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ش 19.
 5. تامپسون جان، بروکشایر (1380). نظریه اجتماعی رسانه‌ها. ترجمه مسعود اوحدی. چ اول. تهران: سروش.
 6. حبیب‌زاده خطبه‌سرا، رامین (1384). «بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 7. رفعت‌جاه، مریم و شکوری، علی (1384). «اینترنت و هویت اجتماعی». فصلنامه پژوهش زنان. دوره اول، ش 2.
 8. ساروخانی، باقر (1384). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 9. سراج‌زاده، سید حسین (1377). «نگرش و رفتار دینی نوجوانان تهرانی». فصلنامة نمایة پژوهش، ش 7 و 8.
 10. سرمدی، محمود (1380). «بررسی رابطة دین‌داری با بازده‌های تربیتی دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهر قم». واژگان پژوهی قرآنی. قم: نشر الهادی.
 11. سورین ورنر، تانکارد جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. چ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 12. طباطبایی، سید محمدحسین (1396). تفسیر المیزان. تبریز: احرار تبریز.
 13. قاضی طباطبایی، محمود (1381). تکنیک‌های خاص تحقیق. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 14. کاستلز مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمه حسن چاوشیان. چ اول. تهران: طرح نو.
 15. گنجی، محمد (1383). «تبیین وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد.
 16. گیدنز آنتونی (1387). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. چ 4. تهران: نشر مرکز.
 17. گیدنز، آنتونی (1376). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
 18. مطهری، مرتضی (1369). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، مجموعه آثار. ج 2. تهران: انتشارات صدرا.
 19. موحد، مجید و حلیمه، عنایت (1385). «اسلام و دموکراسی: مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین دین‌داری و تمایل به دموکراسی در شیراز». مجله مطالعات اجتماعی ایران. ش 1. س اول.
 20. نوبخت، احمد (1387). «رابطة دین‌داری و گرایش به جهانی شدن در میان کارکنان منطقه ویژه انرژی پارس». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 27. ش اول.
 21. همیلتون، ملکم (1377). جامعه‌شناس دین. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: تبیانی.