نویسنده = مهدی نظیری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش فناوری‌های ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 253-286

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ اقباله عزیزخانی؛ مهدی نظیری