نویسنده = سیف الله سیف اللهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر تغییر ارزش های اجتماعی حاکم بر خانواده های شهر اراک از انقلاب اسلامی سال 1357 تاکنون

دوره 12، شماره 25، بهار و تابستان 1401

محمدامین باقری؛ سیف الله سیف اللهی؛ مظفرالدین شهبازی؛ علی باصری