نویسنده = سیدعلی سیدنژاد
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی اعضای سازمان مردم نهاد دفاعی در رویارویی با تهدیدات نرم و ارائه راهبرد مقابله

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-119

سیدعلی سیدنژاد؛ حجت ا... مرادی؛ خدایار ابراهیمی؛ ابراهیم متقی