نویسنده = سروش فتحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان هرمزگان)

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-294

محمد آشینه؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری؛ هدایت الله نیکخواه