نویسنده = محمدمهدی مظاهری تهرانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی به‌منظور بررسی تأثیرگذاری سازمان بسیج بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-166

سید عظیم موسوی؛ محمدمهدی مظاهری تهرانی؛ بهرام علیشیری؛ علی فرهی؛ شیدا مهنام