نویسنده = محمد کاظم بیسجردی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی برآورد اطلاعات راهبردی مبتنی بر فرهنگ اجتماعی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-137

محمد کاظم بیسجردی؛ علی محمد نائینی