نویسنده = خدایار ابراهیمی
تعداد مقالات: 4
3. استحکام سرمایه نرم داخلی رهیافتی برای مصاف با استکبار جهانی (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-61

احمد مهربان؛ اسماعیل خان احمدی؛ خدایار ابراهیمی


4. آسیب‌شناسی اعضای سازمان مردم نهاد دفاعی در رویارویی با تهدیدات نرم و ارائه راهبرد مقابله

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-119

سیدعلی سیدنژاد؛ حجت ا... مرادی؛ خدایار ابراهیمی؛ ابراهیم متقی