نویسنده = بیتا عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مؤلفه‌های رفتاری ایثار با رویکردی به قرآن و حدیث

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-53

حسن نجفی؛ بیتا عزیزی؛ ثریا قطبی؛ اکبر رهنما