نویسنده = اسماعیل خان احمدی
تعداد مقالات: 2
1. منشور پاسداری مبتنی بر فرهنگ علوی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-1

عباسعلی سلمانی؛ اسماعیل خان احمدی؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حسن یزدانی


2. استحکام سرمایه نرم داخلی رهیافتی برای مصاف با استکبار جهانی (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-61

احمد مهربان؛ اسماعیل خان احمدی؛ خدایار ابراهیمی